Haags Verdrag 1954 en de blauw-witte schildjes

Introductie

Het Verdrag inzake de bescherming van culturele goederen in het geval van gewapend conflict (ook wel: het Haags Verdrag of UNESCO-verdrag 1954) werd op 14 mei 1954 in Den Haag gesloten. DoelGewenste verandering in de organisatie, een doelgroep of de samenleving waar voor een gerichte inspanning geleverd moet worden. van het verdrag is om cultureel erfgoedBetreft de zorg voor wat ons als samenleving rest uit het verleden. Het is dus breder dan de term 'monument', die in hoofdzaak voor gebouwen gebruikt wordt, maar omvat ook archeologisch erfgoed en 'immaterieel' erfgoed, zoals gebruiken, kennis etc. Het is het geheel van verhalen, plekken, gebouwen en objecten die binnen een groep van generatie op generatie wordt overgedragen. te beschermen tijdens gewapend conflict tegen beschadiging, plundering en inbeslagname.

Foto van het UNESCO embleem of het blauw-witte schildje.
Unesco embleem, het blauw-witte schildje. Bron: Wikipedia
Foto van een blauw-witte schildje op het voormalig gemeentehuis van Havelte
Het blauw-witte schildje op het voormalig gemeentehuis van Havelte.

Nederland streeft de bepalingen in dit verdrag actief na: bescherming van cultureel erfgoedBetreft de zorg voor wat ons als samenleving rest uit het verleden. Het is dus breder dan de term 'monument', die in hoofdzaak voor gebouwen gebruikt wordt, maar omvat ook archeologisch erfgoed en 'immaterieel' erfgoed, zoals gebruiken, kennis etc. Het is het geheel van verhalen, plekken, gebouwen en objecten die binnen een groep van generatie op generatie wordt overgedragen. tegen dreigingen vormt een belangrijk onderdeel van het beleid van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Geschiedenis en achtergrond

Tweede Wereldoorlog

Het Verdrag kent een lange onderhandelings­geschiedenis, maar de verwoestingen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de erkenning dat cultuurgoederen moesten worden beschermd tegen vijandelijk geweld zorgden voor de totstandkoming van de tekst.

Bescherming van cultuurgoederen

Het is het eerste internationale instrument dat ziet op de bescherming van cultuurgoederen tijdens een gewapend conflict en bezet gebied. Deze bescherming is erop gericht om de uitvoer van cultuurgoederen in zo’n situatie te voorkomen. Andere beschermende maatregelen zijn de markering van monumentenEen monument is een overblijfsel van kunst, cultuur, architectuur of nijverheid dat van algemeen belang wordt geacht vanwege de historische, volkskundige, artistieke, wetenschappelijke, industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde. met een blauwwit schild, en om bijvoorbeeld militaire maatregelen te nemen, zowel in vredestijd als tijdens een gewapend conflict, om cultuurgoederen te respecteren en te beschermen, tenzij er sprake is van militaire noodzaak.

Eerste en Tweede Protocol

Verdragsstaten zijn verplicht om cultuurgoederen in bewaring te nemen wanneer ze op hun grondgebied worden ingevoerd en om ze terug te geven aan de autoriteiten in het land van herkomst wanneer er weer een veilige situatie is. Deze teruggave is geregeld in het bijbehorende (Eerste) Protocol, dat op 7 augustus 1956 van kracht werd. Omdat bij toenemend geweld in de 90-er jaren, zoals in Afghanistan, Cambodja en in voormalig Joegoslavië, het Verdrag en het Protocol niet meer als toereikend werden ervaren, kwam op 26 maart 1999 een Tweede Protocol tot stand in Den Haag. Dit Tweede Protocol ziet op extra bescherming van voorwerpen, wanneer ze van uitzonderlijk belang zijn voor de mensheid, ze worden beschermd door nationale regelgeving en ze niet worden gebruikt of ingezet voor militaire doeleinden. De bescherming strekt zich ook uit tot archeologische voorwerpen en monumentenEen monument is een overblijfsel van kunst, cultuur, architectuur of nijverheid dat van algemeen belang wordt geacht vanwege de historische, volkskundige, artistieke, wetenschappelijke, industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde.. Het Tweede Protocol werd op 9 maart 2004 van kracht.

Wet tot teruggave cultuurgoederen afkomstig uit bezet gebied

Het Verdrag en het Eerste Protocol zijn in Nederland omgezet in de Wet tot teruggave cultuurgoederen afkomstig uit bezet gebied. Deze wet trad in Nederland op 11 april 2007 in werking. In 2016 is de Wet teruggave opgenomen in de Erfgoedwet (hoofdstuk 6, paragraaf 2). Het Tweede Protocol is eind 2006 stilzwijgend van kracht geworden in Nederland.

133 aangesloten landen

Er zijn 133 landen aangesloten bij het Verdrag, 110 landen bij het Eerste Protocol en 82 landen bij het Tweede Protocol (per 24-4-2020).

Verbod

In de Nederlandse wet zijn regels vastgelegd over de inbewaringneming en instelling van een vordering tot teruggave van cultuurgoederen afkomstig uit een tijdens een gewapend conflict bezet gebied. Ook is in de Wet het verbod vastgelegd om cultuurgoederen afkomstig uit een bezet gebied Nederland binnenHet binnenmilieu is wat men binnen in een gebouw ervaart. te brengen of in Nederland onder zich te houden:

Het is verboden om een cultuurgoed dat afkomstig is uit een bezet gebied Nederland binnenHet binnenmilieu is wat men binnen in een gebouw ervaart. te brengen of in Nederland onder zich te houden. (art. 6.10, Erfgoedwet)

Toezicht

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed houdt toezicht op het bepaalde in hoofdstuk 6 paragraaf 2 in de Erfgoedwet.

Indien aangetroffen cultuurgoederen in Nederland ten aanzien waarvan het redelijke vermoeden bestaat dat ze afkomstig zijn uit een bezet gebied tijdens een gewapend conflict op of na 14 januari 1959, kan de Inspectie Overheidsinformatie en ErfgoedBetreft de zorg voor wat ons als samenleving rest uit het verleden. Het is dus breder dan de term 'monument', die in hoofdzaak voor gebouwen gebruikt wordt, maar omvat ook archeologisch erfgoed en 'immaterieel' erfgoed, zoals gebruiken, kennis etc. Het is het geheel van verhalen, plekken, gebouwen en objecten die binnen een groep van generatie op generatie wordt overgedragen. deze namens de minister in bewaring nemen. Dit kan uit eigen beweging bij het binnenbrengen in Nederland of op verzoek van de autoriteiten van het desbetreffende bezet gebied of voorheen bezet gebied. De inbewaringneming wordt op schrift gesteld en dient om nader onderzoek in te stellen voor een rechtsvordering tot teruggave van het cultuurgoed tegen de bezitter of houder. De inbewaringneming eindigt bij teruggave van de cultuurgoederen, bij een afwijzing van een rechtsvordering tot teruggave of bij een beschikking van de minister.

Een vordering tot teruggave kan in Nederland worden ingesteld voor cultuurgoederen die op of na 14 januari 1959 tijdens een gewapend conflict bezet gebied zijn uitgevoerd. Onder cultuurgoederen vallen de culturele goederen als bedoeld in artikel 1, onder a, van het Verdrag: Cultuurgoederen die ‘van groot belang zijn voor het cultureel erfdeel van ieder volk’, zoals kunstwerken, handschriften, boeken en andere voorwerpen die uit een oogpunt van kunst, geschiedenis of oudheidkunde van belang zijn en wetenschappelijke verzamelingen of belangrijke verzamelingen boeken of archiefbescheiden.

Aanvullende regelingen

Het UNESCO-verdrag 1970 regelt de teruggave van onrechtmatig uitgevoerde cultuurgoederen van het grondgebied van een verdragsstaat. In het verdrag is ook bepaald dat uitvoer en eigendomsoverdracht van cultuurgoederen onder dwang en die een gevolg zijn van de bezetting van een land, onrechtmatig is. Het UNESCO-verdrag 1970 is in Nederland in 2009 van kracht geworden.

De vernietiging van de Boeddha’s in de Bamiyan Vallei in Afghanistan in maart 2001 leidde tot grote internationale verontwaardiging. In navolging van de verwerping van vandalisme in het Haags Verdrag en in het Tweede Protocol, stelde UNESCO in 2003 een Declaratie op om onder andere het gestelde in het Haags Verdrag te bekrachtigen: het nemen van maatregelen om doelbewuste vernietiging van cultureel erfgoedBetreft de zorg voor wat ons als samenleving rest uit het verleden. Het is dus breder dan de term 'monument', die in hoofdzaak voor gebouwen gebruikt wordt, maar omvat ook archeologisch erfgoed en 'immaterieel' erfgoed, zoals gebruiken, kennis etc. Het is het geheel van verhalen, plekken, gebouwen en objecten die binnen een groep van generatie op generatie wordt overgedragen. te bestrijden en om beschermende maatregelen in vredestijd te nemen.

Het cultureel erfgoedBetreft de zorg voor wat ons als samenleving rest uit het verleden. Het is dus breder dan de term 'monument', die in hoofdzaak voor gebouwen gebruikt wordt, maar omvat ook archeologisch erfgoed en 'immaterieel' erfgoed, zoals gebruiken, kennis etc. Het is het geheel van verhalen, plekken, gebouwen en objecten die binnen een groep van generatie op generatie wordt overgedragen. van Irak en Syrië dat tijdens en na de verschillende conflictsituaties onrechtmatig het grondgebied hebben verlaten, kunnen in bewaring worden genomen wanneer ze in Nederland worden aangetroffen. Dit gebeurt op grond van de Sanctiemaatregelen die voor Irak en Syrië zijn opgesteld. De VN Veiligheidsraad heeft verschillende Resoluties aangenomen waarin wordt aangedrongen op bescherming van dit erfgoedBetreft de zorg voor wat ons als samenleving rest uit het verleden. Het is dus breder dan de term 'monument', die in hoofdzaak voor gebouwen gebruikt wordt, maar omvat ook archeologisch erfgoed en 'immaterieel' erfgoed, zoals gebruiken, kennis etc. Het is het geheel van verhalen, plekken, gebouwen en objecten die binnen een groep van generatie op generatie wordt overgedragen..

De blauw-witte schildjes

Het aanbrengen van blauw-witte schildjes op gevelsDriehoekige top van een muur of houten wand, die voor het dak is geplaatst, later in het bijz. de gehele driehoekig afgedekte voormuur van een huis of de voormuur in het algemeen, ook als de muur horizontaal is afgedekt. Tenslotte wordt van voor-, achter-, zij- en brandgevels gesproken. Zonder nadere aanduiding betekent gevel echter voorgevel. De esthetische werking van de gevel berust grotendeels op de verhouding en verdeling van gesloten en open partijen (dammen, vensters) en op de geleding: horizontaal door lijsten, friezen enz., verticaal door zuilen, pilasters, risalieten. van een selectie van rijksmonumentenEen rijksmonument is in Nederland een zaak (een bouwwerk of object, of het restant daarvan) die van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Een formeel juistere aanduiding is: 'beschermd monument als bedoeld in de Erfgoedwet'. (Wikipedia), archieven en musea is een analoog systeem dat naar aanleiding van het Haags Verdrag in Nederland is ingevoerd. DoelGewenste verandering in de organisatie, een doelgroep of de samenleving waar voor een gerichte inspanning geleverd moet worden. van deze schildjes is om in tijden van gewapend conflict de beschermde status van een gebouw, cultuurgoed of collectie zichtbaar te maken in het straatbeeld. Vooral in de jaren zestig en zeventig zijn op grote schaal blauw-witte schildjes geplaatst op NederlandsHet Nederlands is een West-Germaanse taal en de moedertaal van de meeste inwoners van Nederland, België en Suriname. In de Europese Unie spreken ongeveer 23 miljoen mensen Nederlands als eerste taal, en een bijkomende vijf miljoen als tweede taal. Verder is het Nederlands ook een officiële taal van de Caraïbische (ei)landen Aruba, Curaçao en Sint-Maarten, terwijl er nog minderheden bestaan in Frankrijk, Duitsland en in mindere mate Indonesië, en nog ruim een half miljoen sprekers in de Verenigde Staten, Canada en Australië. De Kaap-Hollandse dialecten van Zuid-Afrika en Namibië werden gestandaardiseerd tot Afrikaans, een dochtertaal van het Nederlands. erfgoedBetreft de zorg voor wat ons als samenleving rest uit het verleden. Het is dus breder dan de term 'monument', die in hoofdzaak voor gebouwen gebruikt wordt, maar omvat ook archeologisch erfgoed en 'immaterieel' erfgoed, zoals gebruiken, kennis etc. Het is het geheel van verhalen, plekken, gebouwen en objecten die binnen een groep van generatie op generatie wordt overgedragen..

Registratie gestopt

In haarHaar is een uitgroeisel van de opperhuid bij zoogdieren. Haar is karakteristiek voor alle zoogdieren, al komt het bij sommige soorten voor dat haar afwezig is gedurende bepaalde fasen van het leven. (Wikipedia) brief aan de Kamer van 13 september 2021, gaf de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan te stoppen met het actief bijhouden van de registratie van blauw-witte schildjes in het Rijksmonumentenregister. Dit betekent dat de groep rijksmonumentenEen rijksmonument is in Nederland een zaak (een bouwwerk of object, of het restant daarvan) die van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Een formeel juistere aanduiding is: 'beschermd monument als bedoeld in de Erfgoedwet'. (Wikipedia) en collecties die destijds is geselecteerd om een blauw-wit schildje te mogen dragen, niet wordt uitgebreid of geactualiseerd. Tevens worden geen controles uitgevoerd op schildjes rechtmatig op gevelsDriehoekige top van een muur of houten wand, die voor het dak is geplaatst, later in het bijz. de gehele driehoekig afgedekte voormuur van een huis of de voormuur in het algemeen, ook als de muur horizontaal is afgedekt. Tenslotte wordt van voor-, achter-, zij- en brandgevels gesproken. Zonder nadere aanduiding betekent gevel echter voorgevel. De esthetische werking van de gevel berust grotendeels op de verhouding en verdeling van gesloten en open partijen (dammen, vensters) en op de geleding: horizontaal door lijsten, friezen enz., verticaal door zuilen, pilasters, risalieten. hangen.

Wat betekent het besluit over de blauw-witte schildjes?

 • Eigenaren van gebouwenvrijstaande, overdekte en geheel of gedeeltelijke met wanden omsloten toegankelijke ruimte, die direct of indirect met de grond is verbonden. met een blauw-wit schildje op de gevel, mogen dit schildje gewoon laten hangen.
 • De status van gebouwenvrijstaande, overdekte en geheel of gedeeltelijke met wanden omsloten toegankelijke ruimte, die direct of indirect met de grond is verbonden. die nog een blauw-wit schildje dragen verandert in wezen niet. De beschermde status van rijkswege blijft gewoon gehandhaafd.
 • Dat betekent ook dat Nederland nog in dezelfde mate voldoet aan de bepalingen van het Haagse Verdrag. Voor meer informatie over de manier waarop Nederland zich inzet voor de bescherming van cultureel erfgoedBetreft de zorg voor wat ons als samenleving rest uit het verleden. Het is dus breder dan de term 'monument', die in hoofdzaak voor gebouwen gebruikt wordt, maar omvat ook archeologisch erfgoed en 'immaterieel' erfgoed, zoals gebruiken, kennis etc. Het is het geheel van verhalen, plekken, gebouwen en objecten die binnen een groep van generatie op generatie wordt overgedragen., kunt u de brief van de minister aan de Tweede Kamer lezen.

Lees verder

Meer informatie

Zie ook deze artikelen


  Hoort bij deze thema's


  Specialist(en)


  Contact

  Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 7 okt 2021 om 15:24.