Kerkenvisies - voorbeelden

Introductie

Er zijn diverse voorbeelden van kerkenvisies beschikbaar. Hieronder een korte beschrijving per voorbeeld. Aanvullende documenten zijn op aanvraag beschikbaar. Neemt u contact op via kerkenvisies@cultureelerfgoed.nl Een vergelijking van verschillende kerkenvisies is bijvoorbeeld terug te vinden in de

Factsheet kerkenvisies: feiten en inzichten

Voorbeelden van Kerkenvisies

Diverse gemeenten hebben een kerkenvisie opgesteld. Ter inspiratie en informatie staan hieronder voorbeelden van opgestelde kerkenvisies.

Kerkenvisie van:

Culemborg

De kerkenvisie zal deel uitmaken van de gemeentelijke omgevingsvisie en kaders bieden voor het handelen van de gemeente. Deze kerkenvisie is opgesteld in nauwe samenspraak met de binnenstadskerken en wordt ook door hen gedragen. Dat betekent ook dat deze kerken zich committeren aan de kaders en uitgangspunten zoals neergelegd in de kerkenvisie. In de kerkenvisie komen ook de overige kerkgebouwen in de stad aan de orde. Zie ook: amendement concretisering kerkenvisie

Kerkenvisie Den Haag

Op 6 juli 2017 nam de Haagse gemeenteraad een motie aan waarin het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd wordt een kerkenvisie op te stellen. Deze visie moest betrekking hebben op de (op dit moment) niet-beschermde kerkgebouwen en het toekomstperspectief van deze gebouwen in beeld brengen. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen, is deze visie niet beperkt tot christelijke kerkgebouwen.

Eindrapportage Lokale Agenda Religieus Erfgoed Deventer

Gemeente Deventer heeft een Eindrapportage Lokale Agenda Religieus Erfgoed gepresenteerd. De doelstelling van dit rapport is drieledig. Allereerst dient het als kennisbron. Het is van belang dat de kennis en ervaring die in Deventer is opgedaan, wordt vastgelegd en gedeeld. Met name voor andere (lokale) overheden, maar ook voor monumenteneigenaren en erfgoedorganisaties hebben deze ervaringen waarde. Daarnaast heeft het rapport als doel om de discussie te voeden over de rol die de lokale overheid kan spelen om de groeiende problematiek aan te pakken. Hiervoor worden concrete aanbevelingen gedaan. Ten derde is het rapport een verantwoording richting de provincie.

Kerkenvisie Gouda

Deze visie is het resultaat van een jaar met elkaar praten over de toekomst van het Goudse religieus cultureel erfgoed. Zo is een gemeenschappelijke visie tot stand gekomen. De eigenaren van gebedshuizen die nog in gebruik zijn en die tot het religieus cultureel erfgoed gerekend worden, speelden de hoofdrol in deze gesprekken. De gemeente faciliteerde het gesprek, nam ook deel, maar vanuit een terughoudende positie. Daarnaast spraken vertegenwoordigers van erfgoedorganisaties mee en zijn Gouwenaars via een vragenlijst op de participatie-app "Gouda denkt mee" geraadpleegd.

Kerkenvisie Nieuwkoop

Op 12 december 2019 heeft de gemeenteraad van Nieuwkoop de “Kerkenvisie Gemeente Nieuwkoop” vastgesteld. Dit is een middel om het kerkenlandschap van de gemeente Nieuwkoop op een duurzame wijze voor de toekomst te behouden. Deze visie biedt handvatten voor het in stand houden van bestaande kerkgebouwen en het mogelijkerwijs herbestemmen van leeglopende kerkgebouwen in de gemeente. Deze handvatten kunnen worden gebruikt door eigenaren, beheerders en ontwikkelaars en vormen tegelijkertijd een sturingsmiddel voor de gemeente.”

Kerkenvisie Sint-Petrus parochie Uden, Boekel, Odiliapeel, Venhorst, Volkel, Zeeland

Landelijk neemt het aantal ingeschreven RK gelovigen en het aantal RK kerkgangers af. Ook de Sint-Petrus parochie (Uden, Boekel, Odiliapeel, Venhorst, Volkel en Zeeland) ziet een dalende trend in het aantal ingeschreven parochianen, het aantal kerkbezoekers en de deelname aan de sacramenten.

Alle 6 kernen binnen de parochie kennen een vergelijkbare trend in de terugloop. Belangrijke redenen voor het parochiebestuur om kritisch te kijken naar de toekomst van de parochie in het algemeen en meer specifiek naar de toekomst van de kerkgebouwen.

Sluis

De gemeente Sluis heeft een grote rijkdom aan kerkgebouwen, van zeer jonge tot zeer oude, van monumentale tot minder monumentale, van beschermde tot niet-beschermde, van in het oog springende tot bijna onherkenbare, van kerkgebouwen die nog als zodanig gebruikt worden tot kerkgebouwen die al gedurende langere of kortere tijd een nieuwe bestemming hebben gevonden, van kerkgebouwen in een slechte staat tot kerkgebouwen in een goede staat. Gelukkig verkeert een groot gedeelte van de kerkgebouwen in een redelijke tot goede staat. De ervaringen elders in den lande leert dat het als gemeente aannemen van een afwachtende houding niet voldoende is. Behoud van kerkgebouwen vergt een actieve houding.

Súdwest-Fryslân

In het weidse landschap van Súdwest-Fryslân vallen al gauw één of meer markante, vaak honderden jaren oude kerken op. Dat deze gebouwen blijven bestaan is echter niet vanzelfsprekend. Deze Kerkenaanpak Súdwest-Fryslân hoopt richting te geven en is een praktische handreiking. Súdwest-Fryslân heeft opvallend veel oude kerkgebouwen, vaak in kleine dorpen. De meeste zijn al voor 1900 gebouwd, een deel zelfs in de Middeleeuwen. Religieus of niet, veel mensen hebben een band met de kerk in hun dorp of buurt.

Utrecht

Utrecht heeft een aanzienlijke rijkdom aan kerkelijke monumenten en behoort daarmee tot de top in Nederland, zowel kwalitatief als kwantitatief. De bescherming van monumentale kerkgebouwen is op orde en de meeste gebouwen verkeren in een goede staat, qua casco en onderhoud. Onder meer door de diversiteit aan geloofsgemeenschappen speelt de landelijke problematiek minder en de mogelijkheden voor het verdienen door nevengebruik is gezien de centrale ligging relatief groot. Toch is de landelijke trend van leegstand en mogelijke afstoting van monumentale kerkgebouwen inmiddels ook in de gemeente Utrecht zichtbaar, zij het nog in relatief beperkte mate.

Zie ook

Artikelen

Hoort bij deze thema's

Trefwoorden

Specialist(en)

    Vragen, verbeteringen of opmerkingen?
    U kunt op deze kennisbank reageren via het reactieformulier.

    Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 30 sep 2022 om 02:04.