Eigenschap:Definitie (nl)

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Een begrip kan een formele definitie (Nederlangstalig) hebben. Deze wordt waar mogelijk overgenomen uit een officiële publicatie. (skos:definition)
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 100 pages using this property.
B
Belgische hardsteen: polijstbare kalksteen welke gewonnen wordt in de Belgische Ardennen (o.m. in het Ourthe bekken) en bij Soignies , provincie Henegouwen. De grondmassa van Belgische hardsteen is gelijkmatig donker van kleur waarin de versteningen van de doorsneden van crinoiden (stengelfragmenten...  +
Laatmiddeleeuws omgracht kasteel, bestaande uit een polygonale hoofdburcht en een verdwenen voorburcht. ===Kenmerken=== *Datering: diverse bouwperioden vanaf circa 1300 *Bouwstijl: n.v.t. *Rijksmonument sinds: 24 maart 1971  +
Laatmiddeleeuws kasteel, in de loop der tijd verbouwd tot herenhuis en in de jaren zestig van de vorige eeuw grotendeels teruggebracht naar de achttiende-eeuwse toestand. ===Kenmerken=== *Datering: diverse bouwperioden vanaf circa 1500 *Bouwstijl: n.v.t. *Rijksmonument sinds: 24 maart 1971  +
Bewaard gebleven noordelijke vleugel van een in oorsprong omgrachte vierkante hoofdburcht, die is ontstaan uit een veertiende-eeuwse stenen kamer. ===Kenmerken=== *Datering: diverse bouwperioden vanaf circa 1350 *Bouwstijl: n.v.t. *Rijksmonument sinds: 24 maart 1971  +
Specialist bouwhistorie  +
Bentheimer zandsteen: zandsteen welke gewonnen wordt nabij Bentheim, Duitsland. De steen heeft een geelgrijze tot witte ondergrond bestaande uit kwartskorrels met een middelmatige grove korrel. Door oxidatie van ijzerhoudende bestanddelen kunnen roodbruine strepen aanwezig zijn. De steen is homogeen...  +
Grotendeels zestiende-eeuws stadspaleis, ontstaan uit een dertiende-eeuws kasteel. ===Kenmerken=== *Datering: diverse bouwperioden vanaf circa 1287 *Bouwstijl: laatgotisch *Architect: Anthonis Keldermans (I), Rombout Keldermans (II) *Rijksmonument sinds: 21 december 1966  +
L-vormig landhuis met in de kern nog delen van het zeventiende-eeuwse kasteel. ===Kenmerken=== *Datering: diverse bouwperioden vanaf circa 1640 *Bouwstijl: classicisme *Rijksmonument sinds: 26 maart 1970  +
Bernice Crijns werkte vijf jaar als zelfstandige voordat zij in 2005 bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed als specialist Kleur en Schilderingen in dienst kwam. Zij is afgestudeerd als architectuurhistoricus (UvA) en restaurator van schilderijen en beschilderde objecten in Historische Binnen...  +
Bij beschermde stads- en dorpsgezichten gaat het om gebieden met een bijzonder, historisch karakter. Dat karakter kan in de loop van eeuwen zijn gegroeid, zoals een historische binnenstad, maar het kan ook gaan om ontworpen gebieden, bijvoorbeeld een villapark.  +
Beton is divers materiaal en kent verschillende samenstellingen, kwaliteiten en verschijningsvormen. In de eenvoudigste vorm worden stukken natuursteen bijeengehouden door leem of klei. De meeste betonsoorten bestaan uit een mengsel van verhard hydraulisch bindmiddel en kalk met tras of cement. Dit ...  +
Behoud van de karakteristieke kenmerken en uitstraling van monumentaal beton staat of valt bij een zorgvuldige uitvoering. In de praktijk blijkt dat niet al het herstelwerk even duurzaam is of bijdraagt aan het behoud van de cultuurhistorische waarden van de historische betonconstructie. Dit kennisa...  +
Voordat een herstel- en conserveringsadvies voor een bestaande betonconstructie kan worden opgesteld, moet een goed en volledig beeld bestaan van de kwaliteit en de huidige toestand van het beton. Het in kaart brengen van de toestand begint altijd met een visuele inspectie. In veel gevallen echter i...  +
Beton kent vele verschijningsvormen. Bij monumenten zijn de vorm, materiaalopbouw, constructiewijze, kleur, textuur en afwerking van het betonoppervlak vaak bepalend voor de cultuurhistorische waarde. Zorgvuldig herstel en doelmatige conservering met behoud van de karakteristieke detaillering en uit...  +
We kennen allemaal roestende wapening die schollen uit het betonoppervlak drukt. Naast roestende wapening bestaan er ook bedreigingen en schademechanismen die zich minder makkelijk laten herkennen. De kwaliteit van het beton en mogelijk optredende schademechanismen bepalen hoe het materiaal moet wor...  +
Blokvormig huis met aanbouw, gebouwd in 1838. ===Kenmerken=== *Datering: 1838 *Bouwstijl: n.v.t. *Rijksmonument sinds: 01 december 1971  +
Enige overgebleven hoektoren van het kasteel Blanckenburgh. De hoektoren stond op de hoek van de vierkante omgrachte hoofdburcht, waarvan de buitenmuren met enkele stukjes muurwerk zijn aangegeven. ===Kenmerken=== *Datering: diverse bouwperioden vanaf circa 1430 *Bouwstijl: n.v.t. *Rijksmonument si...  +
Het Fort bij Velsen is onderdeel van de voormalige Stelling van Amsterdam, de permanente verdedigingsbouw rond de hoofdstad. Deze gold ook als Nationaal Reduit (terugvalbasis) en werd aangelegd tussen 1880 en 1920 door het Departement van Oorlog. Naar militaire bevelstructuur behoorde het fort tot d...  +
Omgracht terrein met fundamenten van het kasteel Foreest / Oosterwijk / Ter Wijk. ===Kenmerken=== *Datering: diverse bouwperioden vanaf circa 1250 *Bouwstijl: n.v.t. *Rijksmonument sinds: 17 november 1967  +
Informatie over publicaties is te vinden in de Bibliotheekcatalogus  +
De Biedermeier-periode in de Duits/Oostenrijkse (kunst)geschiedenis is ruwweg van 1815 (het Congres van Wenen) tot het revolutiejaar 1848. De Biedermeier was een reactie op de overladen empirestijl en zijn militaire op de Romeinen geïnspireerde ornamenten.  +
Begraafplaatsen kunnen een rol spelen bij herstel of bevordering van biodiversiteit. Het zijn vaak groene oases in een stedelijke omgeving of stepping stones voor planten en dieren in een agrarisch gebied, dat steeds vaker wordt gedomineerd door monoculturen. Wat is die biodiversiteit op begraafplaa...  +
Bitpreservering omvat de werkzaamheden die nodig zijn om de bitstreams (de oorspronkelijke volgorde van nullen en enen) intact en leesbaar te houden.  +
Welke maatregelen worden genomen om de bit integriteit te monitoren?  +
Beschrijf welke maatregelen ervoor zorgen dat digitale objecten altijd raadpleegbaar zijn. Bepaal hoeveel kopieën worden opslagen en onder welke condities.  +
Benoem de maatregelen die nodig zijn om de kwaliteit van digitale objecten bij opname in het digitaal archief vast te stellen.  +
Beschrijf welke maatregelen getroffen worden bij dataverlies door bijvoorbeeld bit rot, natuurrampen of ongelukken.  +
Unieke identificatiecodes zorgen ervoor dat vindbaarheid en de identificatie van digitale objecten gegarandeerd is.  +
Bladkoper wordt al lange tijd toegepast op gebouwen. Men gebruikt het vooral voor dakbedekking, goten en hemelwaterafvoeren. Als materiaal voor dakbedekking zal het door de beeldbepalende oxidatiekleur in eerste instantie vooral gekozen zijn uit architectonische overwegingen. Tegenwoordig past men h...  +
Al zeer lang past men bladlood toe aan gebouwen. Gedurende vele eeuwen is het vaak gebruikt als dakbedekking, voor de bekleding van houtconstructies, voor goten, aansluitingen, waterafvoeren en decoratieve elementen. Dit kennisartikel geeft inzicht in het gebruik en de eigenschappen van lood, de ver...  +
Sinds het begin van de 19e eeuw past men zink toe aan gebouwen. De introductie van zink in Nederland viel vrijwel gelijk met de heroriëntatie op oude bouwstijlen, de intree van de zogenoemde neostijlen. Het gebruik van zink nam een grote vlucht, niet alleen voor dakbedekking, goten en hemelwaterafvo...  +
De boerderijen in het Westerkwartier behoren tot de noordelijke huisgroep. Vanwege de ligging dichtbij Friesland tonen ze invloed van de Friese boerderijbouw.  +
De Westerwoldse boerderijen behoren tot de noordelijke huisgroep. Ze zijn vaak groot van omvang en bevatten al dan niet een versmald woongedeelte en schuren die drie of vijfbeukig zijn.  +
De boerderijen in West-Friesland behoren tot de noordelijke huisgroep. Vanwege de karakteristieke bijna vierkante vorm met hoog dak zijn ze bekend als de zogenaamde stolpboerderijen.  +
De boerderijen in de Zaanstreek en het Waterland behoren tot de noordelijke huisgroep, evenals de overige boerderijtypen in Noord-Holland, ten noorden van Amsterdam. In de Zaanstreek en het Waterland zijn de boerderijen in het algemeen kleiner van formaat dan in de Beemster, Schermer en West-Friesla...  +
De Texelse boerderijen behoren tot de noordelijke huisgroep. Vanwege hun witte kleur, rieten piramidedak en lang voorend zijn ze bekend als de Texelse stolp.  +
Deze beschrijving heeft betrekking op de boerderijen op Terschelling en Ameland. Veel daarvan zijn een kleine variant van het Friese kop-romptype.  +
De boerderijen op Wieringen behoren tot de noordelijke huisgroep. Vanwege hun afwijkende vormgeving en plattegrond onderscheiden ze zich ten opzichte van andere boerderijtypen in Noord-Holland.  +
Booronderzoek is een methode van Inventariserend Veldonderzoek (IVO) om archeologische resten door middel van een boor op te sporen en te onderzoeken en de aardkundige context van deze resten vast te stellen.  +
Boor- en/of proefputtenonderzoek met zeeftechniek is een methode van Inventariserend Veldonderzoek (IVO) met als doel het opsporen van vindplaatsen en het verzamelen van gegevens voor het (verder) toetsen en aanvullen van de gespecificeerde archeologische verwachting.  +
Kasteel Huis Born, bestaande uit een omgrachte, in 1930 afgebrande en niet herstelde vierkante hoofdburcht en een ten noordwesten daarvan gelegen omgrachte voorburcht die nog intact is. ===Kenmerken=== *Datering: diverse bouwperioden vanaf circa 1665. *Bouwstijl: n.v.t. *Rijksmonument sinds: 11 feb...  +
Deze collectie bevat ongeveer 4000 stuks. Ze bestaat voor een groot deel uit bouwbeeldhouwwerk (lapidarium) en verzamelingen historische bouwmaterialen, deuren, vensters, industrieel vervaardigde ornamentiek, molenonderdelen, bakstenen, dakpannen en gipsstudies.  +
Bouwhistorisch onderzoek is een discipline die voor archeologisch onderzoek van toegevoegde waarde kan zijn, zeker in geval van de bebouwde omgeving, stads- en dorpskernen, boerderij- en kasteelsites, kerken/kerkhoven, etc. <h3>In het kort</h3> <div class="kader"> <strong>Doel</strong>: kennis van ...  +
Grachtfragment en enig overgebleven vleugel van het in de achttiende eeuw sterk verbouwde laatmiddeleeuwse omgrachte kasteel Boxmeer. ===Kenmerken=== *Datering: diverse bouwperioden vanaf circa 1275 *Bouwstijl: Lodewijk XVI *Rijksmonument sinds: 04 mei 1973  +
Laatmiddeleeuws omgracht kasteel, bestaande uit een rechthoekige hoofdburcht en een voormalig voorburchtterrein ten noorden daarvan. ===Kenmerken=== *Datering: diverse bouwperioden vanaf circa 1290 *Bouwstijl: n.v.t. *Rijksmonument sinds: 25 september 1973  +
Baksteenformaat 18x9x5,2, rood/bruin. (Agriwiki)  +
Als er ondanks preventieve maatregelen toch ergens brand uitbreekt, is het in afwachting van de brandweer van belang om op de juiste manier te blussen. Ook is het belangrijk de werking van de verschillende soorten brandblussers te kennen, en te weten welke het meest geschikt zijn om de brand te blus...  +
De laatste decennia gingen er meer historische boerderijen in vlammen op dan voorheen. Dat constateert de RCE. Deze toename is zorgelijk en vormt aanleiding om met dit item eigenaren, bewoners, boeren en andere gebruikers van boerderijen bewust te maken van de noodzaak van preventieve maatregelen.  +
Brauvilliers: witte kalksteen welke gewonnen wordt in het Département de la Meuse, Frankrijk. De grondmassa is gelijkmatig van structuur en kleur, het breukvlak is ruw korrelig. Brauvilliers liais: variant van Brauvilliers.  +
Laatmiddeleeuws kasteel, bestaande uit een hoofd- en voorburcht, beide gelegen op een groot omgracht terrein, in oorsprong deel uitmakend van de stadsomwalling van Breda. ===Kenmerken=== *Datering: diverse bouwperioden vanaf circa 1325 *Bouwstijl: renaissance *Rijksmonument sinds: 16 maart 1966  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Laatmiddeleeuws omgracht kasteel met U-vormige hoofdburcht met daaraan aangebouwd bijgebouw. ===Kenmerken=== *Datering: diverse bouwperioden vanaf circa 1350 *Bouwstijl: n.v.t. *Rijksmonument sinds: 11 juli 1968  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Blokvormig, vierkant gebouw, in de tweede helft van de 16de eeuw gebouwd op de plek van een kasteel uit het begin van de veertiende eeuw. ===Kenmerken=== *Datering: diverse bouwperioden vanaf circa 1550 *Bouwstijl: renaissance *Rijksmonument sinds: 15 december 1971  +
Zuidoostelijk vleugel met voormalige poort van het grotendeels verdwenen vijfhoekige kasteel Gen Hous (Genhoes). ===Kenmerken=== *Datering: diverse bouwperioden vanaf circa 1622 *Bouwstijl: n.v.t. *Rijksmonument sinds: 20 juli 1982  +
Blokvormig landhuis, rond 1830 gebouwd op de plek van een laatmiddeleeuwse hoeve. ===Kenmerken=== *Datering: diverse bouwperioden vanaf circa 1450 *Bouwstijl: n.v.t. *Architect: n.v.t. *Rijksmonument sinds: 21 juni 1972  +
De Beesde of Huis Cammingha: L-vormig complex bestaande uit een mogelijke woontoren uit het eind van de 14de eeuw met twee latere aanbouwen. ===Kenmerken=== *Datering: diverse bouwperioden vanaf circa 1390 *Bouwstijl: n.v.t. *Rijksmonument sinds: 11 november 1970  +
Emplacement van voormalig kasteel te Buren. Groot omgracht terrein waarbinnen het laatmiddeleeuwse kasteel van Buren heeft gestaan. De onregelmatige vorm van het terrein refereert aan de - nog grotendeels aanwezige - omwalling met rondelen op de hoeken. ===Kenmerken=== *Datering: diverse bouwperiod...  +
C
De C-horizont is het horizont onderin het bodemprofiel, bestaande uit ongeconsolideerd (los) moedermateriaal, onaangetast door bodemvorming.  +
Met deze techniek kun je de ouderdom van een organisch monster vaststellen. <h3>In het kort</h3> <div class="kader"><strong>Doel</strong>: dateren, opbouwen chronologie, controle op typologische datering, vaststellen (dis)continuiteit van bewoning.<br/><strong>Bruikbaar voor</strong>: dateringen tu...  +
De L*a*b* kleurenruimte, ook bekend als CIELAB, is een in 1976 door de CIE gedefinieerde manier om kleur uit te drukken als een punt ergens in een bolvormige ruimte. De L* is de lichtheid die van wit naar zwart loopt. De a* geeft de groen-rood waarde en de b* geeft de blauw-geel waarde. Iedere kleur...  +
Calais-afzettingen is een verouderde benaming voor Holocene getijdeafzettingen in het kustgebied langs de zuidelijke Noordzeekust (incl. Nederland). Het zijn zanden en kleien afgezet in getijdegeulen, lagunes, wadplaten, kwelders en rietgorzen. Ze zijn gevormd tijdens het relatief snel stijgen van...  +
Algerakering of Algerabrug. Stormvloedkering met schutsluis, verkeersbrug en terreinaanleg aan beide zijden van de oevers. ===Kenmerken=== *Datering: 1954-1958, 1976 (tweede stormvloedschuif) *Architect: H.G. Kroon, J.A.G. van der Steur *Bouwstijl: n.v.t. *Rijksmonument sinds: 6 november 2018  +
Certificering gaat over het meetbaar maken van het vertrouwen dat een digitaal archief werk maakt van duurzame toegang. Na certificering mag het digitaal archief beschouwd worden als een Trustworthy Digital Repository (TDR).  +
Leg vast welke standaarden gebruikt worden voor audit en certificering.  +
De Chaletstijl is een romantiserende bouwstijl die, vooral in het laatste deel van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw (dus ruwweg rond 1900), onder meer in Duitsland, Nederland, Noorwegen en IJsland, werd toegepast bij villa's, boerderijen en openbare gebouwen.  +
Een vondst onder recenter aangebrachte verflagen is altijd bijzonder! Het is een spannende ontdekking, vergelijkbaar met die van een archeologische vondst. Het is verleidelijk om de mouwen op te stropen. maar een schildering is erg kwetsbaar. Daarom is het raadzaam om eerst de mogelijkheden te verke...  +
Ruim 2000 objecten uit de rijke deelcollectie Delfts aardewerk en Oosterse keramiek zijn afkomstig van baron W.F.K. van Verschuer.  +
===Kenmerken=== *Datering: diverse bouwperioden vanaf circa 1150 *Bouwstijl: n.v.t. *Architect: n.v.t. *Rijksmonument sinds: 07 september 1965  +
Parkaanleg rondom de restanten van de vroegere zevenhoekige vesting, t.w. het noordelijk gedeelte van de stadsgracht met resten van voormalige wal en contrescarp. ===Kenmerken === *Datering: 1594-1607, 1700-1702 *Architect: Paulus Simonsz (1594-1607), Menno van Coehoorn (1700-1702) *Bouwstijl: nie...  +
In 2004 en 2005 heeft de Staat de kern aangekocht van de collectie Bibliotheca Philosophica Hermetica van de zakenman Joost Ritman (1941).  +
Registrator en bibliothecaris Kunstcollecties  +
Wie is de jonge vrouw op deze tekening van Corry Gallas uit 1920? Is het misschien de kunstenares zelf? In 1920 was zij 35 jaar oud. Het zou goed kunnen, maar de vrouw op de tekening is misschien toch iets jonger dan 35 jaar. Zij is en profil weergegeven tegen een felgekleurde achtergrond en met een...  +
Een vrouw in blauwe overall raakt de kuit aan van een kolossaal beeld van een naakte vrouw. Iets verder in de ruimte staan nog twee beelden. Naast het grote beeld staat een emmertje met poetsdoeken. Het lijkt wel een karikatuur. Maar dat is absoluut niet het geval. De vrouw in overall is de beeldhou...  +
Crematie-onderzoek helpt bij het verkrijgen van inzicht in menselijke crematies. <h3>In het kort</h3> <div class="kader"><strong>Doel</strong>: per individu: vaststelling geslacht, leeftijd, compleetheid of bewuste incompleetheid; per grafveld aanvullend: samenstelling populatie (minimaal aantal in...  +
Omgracht terrein met funderingsresten van het voormalige kasteel te Culemborg. ===Kenmerken=== *Datering: diverse bouwperioden vanaf circa 1270 *Bouwstijl: n.v.t. *Rijksmonument sinds: 30 maart 1971  +
Een overzicht van bronnen, archieven en literatuur, die behulpzaam kunnen zijn bij het doen van herkomstonderzoek naar cultuurgoederen uit de periode 1933-1945; de Tweede Wereldoorlog en de periode daaraan voorafgaand.  +
Tijdens de Tweede Wereldoorlog en de aanloop daar naartoe (1933-1945) zijn tienduizenden kunstvoorwerpen vanuit Nederland in nazi-Duitsland terechtgekomen. Bijvoorbeeld door verkoop, maar ook door roof of confiscatie. Een deel van deze werken is na de oorlog in Nederland teruggekeerd . Hoe Nederlan...  +
Verschillende organisaties en commissies hebben een rol bij (de teruggave van) cultuurgoederen die in de periode 1933-1945 zijn geroofd, geconfisqueerd, afgestaan of verkocht. Hieronder wordt nader ingegaan op de achtergrond en rollen van de belangrijkste organisaties.  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Recuperatie betekent in dit verband het streven naar het opsporen en terugbrengen naar Nederland van kunstwerken die tijdens of als gevolg van de Tweede Wereldoorlog het land verlieten. Het Nederlandse recuperatiebeleid bestaat sinds 2000. Het gaat om voorwerpen die zich buiten Nederland bevinden en...  +
Het Nederlandse landschap is een cultuurlandschap, dat in de loop van duizenden jaren lang door mensen is vormgegeven. De mens heeft bossen gekapt en omgezet in akkers, weilanden en heidevelden, veengebieden ontwaterd, heggen aangeplant en beken rechtgetrokken. Door al die activiteiten werd het oors...  +
In dit artikel worden de stappen besproken, zoals benoemd die achtereenvolgens zouden moeten worden 'afgelopen' om te komen tot een verantwoord cultuurhistorisch beheer (zie ook schema in [[Cultuurhistorie - een nadere kennismaking]]). Allereerst is er de onderzoeksfase, waarbij zowel in het veld a...  +
Met cultuurhistorisch onderzoek wordt cultureel erfgoed geïnventariseerd en gewaardeerd. Met cultuurhistorisch onderzoek in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving, kan het cultureel erfgoed binnen een plangebied in kaart worden gebracht. Dit item beschrijft welke factore...  +
Het Czaar Peterhuisje in Zaandam is één van de oudste houten huisjes van Nederland en een dependance van het Zaans Museum. Het werd in 1632 gebouwd van oud scheepshout en diende als arbeidershuisje . De Russische tsaar Peter de Grote logeerde er in 1697.  +
D
Bij een DNA-onderzoek worden DNA-profielen bepaald en met elkaar vergeleken. <h3>In het kort</h3> <div class="kader"> <strong>Doel</strong>: geslachtsbepaling, verwantschapsonderzoek, genetische samenstelling groep, reconstructie geografische herkomst.<br/><strong>Bruikbaar voor</strong>: menselijk...  +
Onderzoek van een monster, liefst vrij van contaminatie, van bijv. menselijke skeletresten om geslachtsbepaling, verwantschapsonderzoek, genetische groepssamenstelling groep, geografische herkomst te bepalen.  +
Ruitenborgh of Rutenberg. Blokvormig vierkant landhuis, in 1828 opgetrokken op de plaats van het in 1821 gesloopte laatmiddeleeuws kasteel. ===Kenmerken=== *Datering: diverse bouwperioden vanaf 1828 *Bouwstijl: n.v.t. *Rijksmonument sinds: 24 maart 1971  +
Boerderij met schuur, klompenmakershuisje en eenroedige hooiberg. ===Kenmerken=== * Datering: eind 19de eeuw * Architect: Onbekend * Bouwstijl: Onbekend * Rijksmonument sinds: 5 oktober 1966 * Uitbreiding bescherming: 28 januari 2022  +
Het Romeins landschap van De Balije met de weg, kadebeschoeiïngen, het scheepswrak De Meern 4 en resten van een wachttoren is een van de ca. 1500 archeologische rijksmonumenten in Nederland. Het rijksmonument maakt deel uit van de Neder-Germaanse Limes die sinds juli 2021 Unesco werelderfgoed is....  +
Deze collectie bestaat uit keramische objecten (650) en ontwerptekeningen (2288) uit de fabriekscollectie van de NV Koninklijke Delftsche Aardewerkfabriek De Porceleyne Fles te Delft.  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Noordwest-zuidoost georiënteerde dekzandruggen van ongeveer 700 meter lang zijn gevormd aan het einde van de laatste ijstijd. Het gebied is vrij nat vanwege de slechte natuurlijke afwatering, waardoor in het Holoceen veengroei op gang is gekomen.  +
Tijdens de laatste ijstijd (het Weichselien, ongeveer 110.000-11.700 jaar geleden) is ten westen van Vorden en Hengelo een systeem ontstaan van afwisselend beeklopen en flankerende langgerekte dekzandruggen, die circa 2 meter boven de omgeving uisteken. Vermoedelijk heeft dit reliëf zijn huidige vor...  +
Gebied met waardevol en goed zichtbaar dekzandreliëf (ruggen, vlaktes en dalen) langs de westelijke flank van de Veluwe in het noordoosten van de Gelderse Vallei. Het gaat om de deelgebieden 'Het Spiek' nabij Harderwijk, de dekzandrug van Driedorp nabij Nijkerk, het reliëf bij Gerven en Terschuur (i...  +
De Halserug is een grote en bijzonder rechte dekzandrug van 16 km lang. Deze rug heeft een zuidoost-noordwestelijke oriëntatie. De Halserug is ontstaan is als een langgerekt windduin tijdens het einde van de laatste ijstijd (het Laat-Glaciaal, ongeveer 14.500-11.700 jaar geleden). De rug steekt onge...  +
De dekzandrug van Klarenbeek is een langgerekte oost-west lopende rug van ongeveer 6 km vanaf de Oostelijke Veluwe tot Gietelo. Deze lange rug ontstond als lang zandduin tijdens de laatste ijstijd (het Weichselien, 110.000-11.700 jaar geleden) en vormde een deel van een groter complex dat tot ten we...  +
Bij Rietmolen en Rekken liggen twee karakteristieke paraboolvormige dekzandruggen die vermoedelijk aan het eind van de laatste ijstijd (het Laat-Glaciaal, 14.700 – 11.700 jaar geleden) zijn afgezet. Het. De dekzandrug van Rietmolen heeft een noordelijke arm van ongeveer 2 kilometer en een zuidelijke...  +

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 15 jan 2021 om 14:36.