Deventer

< Gezicht
Deventer op de kaart
Kaart van Deventer in Overijssel
(klik om de kaart te openen)

Beschermd stads- en dorpsgezicht: 1395
bekijk dit gezicht op de kaart

Naam gezicht: Deventer
Gemeente: Deventer
Provincie: Overijssel
X-Y coördinaten: 207347, 474176
Status: Aangewezen
Gezicht op Deventer
Gezicht op Deventer
Begrenzingenkaart van Deventer
Begrenzingenkaart

Officiële documenten

Besluit

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Overwegende, dat de ruimtelijke structuur van Deventer, samengesteld uit een dichtbebouwd en van oorsprong middeleeuws patroon van straten en pleinen aangevuld met een ruimere I9e-eeuwse uitleg, in samenhang net de aangrenzende open ruimte van de IJsseI en de groene overzijde een bijzondere historisch-ruimtelijk waarde vertegenwoordigt;

dat het gebied mitsdien een beeld oplevert dat van algemeen belang is vanwege de schoonheid en het karakter ervan;

Gelet op artikel 20 van de Monumentenwet;

Gehoord de Monumentenraad, de raad van de gemeente Deventer, Gedeputeerde Staten van Overijssel en de Rijksplanologische Commissie

BESLUITEN

Het gebied in de Gemeente Deventer zoals is aangegeven op de bij deze beschikking behorende tekeningen nrs. 83, 83A en 838 en zoals beschreven in de toelichting bij deze beschikking, aan te wijzen als stadsgezicht in de zin van artikel 20 van de Monumentenwet.

Toelichting

Het beschermde stadsgezicht omvat - met uitzondering van het zuidoostelijke stadsdeel de Raam - het binnen de 17de-eeuwse vesting gelegen stadsgebied, de rivier de IJssel en het open gebied de Worp. Hoofdelementen in de ruimtelijke opbouw zijn het fraaie IJsselfront en de daarmee parallel lopende stadsstraten, het centrale Grote Kerkhof, de Brink, het enigszins afzijdig gelegen Bergkwartier en de tussen de voormalige vestingwerken en de Middeleeuwse stadskern gesitueerde 19de-eeuwse schil. Voorts is het contrast tussen de sterk besloten binnenstadsruimten en de grote openheid van het rivierfront gericht op de onbebouwde groene overzijde kenmerkend. De resterende middeleeuwse stadsmuren en de gedeeltelijk tot plantsoen getransformeerde vestingwerken zijn op basis van de Monumentenwet reeds als object beschermd.

Het zijn deze kenmerken en kwaliteiten die de hoofdmotieven vormen voor het besluit de binnenstad van Deventer met het aan de overzijde van de rivier gelegen Worp aan te wijzen als beschermd stadsgezicht.
Vragen, verbeteringen of opmerkingen?
U kunt op deze kennisbank reageren via het reactieformulier.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 20 apr 2024 om 03:02.