Arum - Van Camminghaweg - Camminghastate

< Rijksmonumenten

(522123) monumentenregisterMonumentnummer: 522123

Introductie

Overblijfselen van de Cammingastate (moated site).

Kaartje met afbakening van het terrein.
Afb. 1. Kaartje van het terrein

Kenmerken

  • Type: moated site
  • Periode: Middeleeuwen
  • Rijksmonument sinds: 5 april 2001

Voor de exacte locatie en begrenzing van dit archeologisch rijksmonument: volg de link naar het Monumentenregister rechts bovenaan deze kennisbankpagina, en klik vervolgens daar op het bijbehorende kaartje.

Een moated site, Engels voor 'omgracht bezit', is een door een gracht omgeven woonplaats, waarvan het voornaamste gebouw in baksteen is uitgevoerd en de andere gebouwen in hout. De gebouwen zijn vaak voorzien van verdedigingselementen, zoals kantelen, torens en een poortgebouw. Andere benamingen voor zo'n woonplek zijn: stenen kamer, stins (Friesland), borg (Groningen), havezate (Oost-Nederland) en begraven hofstad (West-Nederland).

Vrijstellingsdiepte

30 cm onder maaiveld.

Bij dit rijksmonument liggen de archeologische resten dieper in de ondergrond waardoor er een vrijstellingsdiepte van 30 cm onder maaiveld van toepassing is. Wel is altijd een vergunning vereist voor:- bouwwerken met fundering;- het wijzigen van het bestaande paden- en wegenstelsel;- het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;- het opslaan van voorwerpen of goederen waardoor het monument voor langere duur ontsierd wordt;- het aanleggen of verwijderen van drainage, kabels en leidingen;- het verwijderen van funderingen;- het aanbrengen van beplantingen ten behoeve van natuurontwikkeling, kwekerijen, tuin- en bosbouw;- het verwijderen van stobben;- het verhogen of verlagen van het bestaande maaiveld;- het dempen van sloten of watergangen, het egaliseren van heuvels en/of wallen en het wijzigen van het aanwezige (micro)reliëf;- het aanleggen van waterpartijen, dammen of stuwen en het (doen) uitvoeren of voorbereiden van grondwaterpeilwijzigingen. In algemene zin kan worden gesteld dat voor werkzaamheden die voortvloeien uit het huidige gebruik van het terrein en het normale onderhoud dat hieruit voortvloeit, geen vergunning is vereist, omdat deze werkzaamheden geen schade opleveren voor het monument. In geval van twijfel vragen wij u contact op te nemen met de regioadviseur archeologie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.


Archeologisch rijksmonumentenpaspoort

Nederland kent circa 1500 archeologische rijksmonumenten. Om eigenaren beter te informeren over 'hun' monument heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 2023 per monument een archeologisch rijksmonumentenpaspoort uitgegeven. Het bevat informatie over locatie, ouderdom en het type monument, aangevuld met gegevens over bescherming en zorgvuldig gebruik. Deze pagina is (deels) opgesteld en/of aangevuld op basis van dit paspoort. Het is een aanvulling op de monumentgegevens in het Rijksmonumentenregister.


Meer informatie
Meer over het monumentenregister en de pagina's in deze kennisbank is te vinden in Monumenten - Rijksmonumentenregister.
Meer over wat er is beschermd is te vinden in de leeswijzer.

Vragen, verbeteringen of opmerkingen?
U kunt op deze kennisbank reageren via het reactieformulier.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mrt 2024 om 15:48.