Eigenschap:Kenmerkendheid

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Systeemgekozen waarde
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Beschrijving van waarom dit gebied van waarde is
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
A
* De ondergrond van glaciale oorsprong is bijzonder voor de Noordoostpolder.   +
B
* Een van de weinige natuurlijke beken op de Veluwe   +
D
* Goed voorbeeld van dekzandruggen uit het Oude Dryas.   +
* Kenmerkend overgebleven reliëf door een systeem van oude beekdalen en lange dekzandruggen uit de laatste ijstijd. * De afwisseling tussen verlaten beekdalen en hoger gelegen dekzandruggen- en koppen heeft geleid tot een bijzonder hoge bodemdiversiteit.   +
* Goed zichtbaar dekzandreliëf met duidelijke dekzandruggen * De vennen in op de Appelsche Heide zijn de enige nog overgebleven vennen in de Gelderse Vallei. * Sterk bepalend voor cultuurlandschap, oude bewoning en voorkomen esdekken   +
* Eén van de langste rechte dekzandruggen van Oost-Nederland.   +
* Lange dekzandrug uit de laatste ijstijd die dwars op het huidige IJsseldal ligt en hier lange tijd een waterscheiding vormde. * De dekzandrug is bij het ontstaan van de Gelderse IJssel doorbroken, waarbij het oostelijke deel is weg geërodeerd.   +
* Deze Laat-Glaciale dekzandruggen hebben een kenmerkende paraboolvorm. * Deze vorm is goed herkenbaar aan het historische landgebruik (akkercomplex).   +
* Eén van de fraaiste voorbeelden van een langgerekte dekzandrug in het Veluwe-randgebied.   +
* goed ontwikkelde paraboolduinen uit de laatste periode van de laatste ijstijd (het Jonge Dryas).   +
* Dijkdoorbraakgat in de Bommelerwaard.   +
* Smal en kronkelend droogdal uit de laatste ijstijd, door uitgesproken reliëf goed te zien in het landschap.   +
* Breed droogdal (sneeuwsmeltwaterdal) in de stuwwal van Garderen (NW Veluwe)   +
* Zeer fraai droogdalsysteem met sterk vertakte en diep ingesneden dalen (sneeuwsmeltwaterdalen). * Markante steile helling langs de stuwwalrand door ondergraving (Rijn). * Grootste oppervlakte lössbodems (in de dalen) boven de grote rivieren. * Op de Posbank is de beleving van deze landvormen is optimaal door de openheid van het terrein en het scherpe reliëf, tevens fraai panorama over het naastgelegen IJsseldal.   +
K
* Een lange, lage en uitgerekte kleine stuwwal * Glooiende vorm is kenmerkend voor het overreden van het ijs (gedrumliniseerde rug). * Gordeldekzandruggen met enkeerdgronden.   +
* Geïsoleerde keileemrug die 10 meter boven zijn omgeving uitsteekt en goed zichtbaar is boven het omliggende vlakke land. * Ontsluiting in een voormalige groeve in keileem en dekzand is geologisch uiterst waardevol. * Langs de randen aangetast door de Zuiderzee; hierdoor vormden kliffen, een abrasievlakte en een strandwal.   +
L
* Restanten van oud smeltwatermeer, gevormd tussen stuwwallen tijdens de voorlaatste ijstijd * Smeltwaterklei in de ondergrond zorgt ervoor dat dit gebied ondanks de hoogteligging toch vrij nat is. * Voorkomen doodijsgaten en pingoruïnes, die een waardevol botanisch en klimatologisch archief vormen (Uddelermeer). * Grootste en natuurlijke beek op de verder droge Veluwe.   +
* Zeer goed ontwikkelde en grote paraboolduinen uit het Laat-Glaciaal. Vooral bij de met heide begroeide Renderklippen is dit goed te zien.   +
M
* Goed bewaard voorbeeld van afgesneden binnendijkse meander met hoefijzervorm.   +
P
* Klassiek voorbeeld van een groot paraboolduin uit de laatste ijstijd. * Sterk bepalend voor cultuurlandschap, oude bewoning en voorkomen esdekken.   +

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 8 mrt 2023 om 10:57.