Cultuurhistorisch beheer

< Thema
Voorkant van het Handboek Cultuurhistorische Beheer uit 2010
Handboek Cultuurhistorische Beheer uit 2010
Foto van een boerenerf
Boerenerf
Foto van een man met een grasmaaier op een grafheuvel
Maaien op een grafheuvel

Introductie

Dit thema gaat over cultuurhistorisch landschapsbeheer: het beheer van landschappen en landschapselementen op een wijze die ze in stand houdt en die recht doet aan hun historische waarde. Veel landschapselementen danken hun bijzondere belang aan een historische beheervorm. Heidevelden ontstonden door langdurige verschraling door beweiding en plaggen steken en kunnen alleen behouden blijven door voortgezet beheer. Knotbomen en hakhout behoren tot de meest kenmerkende landschapselementen en ook deze kunnen alleen behouden blijven door een historische beheervorm, die respectievelijk bestaat uit knotten en afzetten, te continueren. Cultuurhistorisch beheer betekent beheer dat zoveel mogelijk op dezelfde wijze wordt gevoerd als in een verleden. We zullen daarom in dit thema veel aandacht besteden aan oude beheerpraktijken.

Cultuurhistorische beheermodellen - herkomst

De cultuurhistorische beheermodellen vormen het centrale gedeelte van het Handboek Cultuurhistorisch beheer. Dit handboek stamt uit de periode 2007-2010 en is destijds door Landschapsbeheer Nederland -thans LandschappenNL- ontwikkeld met steun van o.a. het ministerie van LNV. Het oorspronkelijke handboek bestaat uit een losbladige map met 30 beheermodellen, voorafgegaan door een set informatiebladen. Voor de Kennisbank is ervoor gekozen om 29 modellen 1 op 1 over te zetten. Helaas is de kwaliteit van de foto's beperkt. Literatuurverwijzingen en websites zijn niet altijd up to date. Desalniettemin zijn de modellen een rijke kennisbron die op deze manier ontsloten is.

Cultuurhistorische beheermodellen - inhoud module

Deze module geeft voor een groot aantal verschillende typen landschapselementen aan wat het is, waar het voorkomt, wat de beheerstrategieën zijn en hoe die moeten worden uitgewerkt, het geeft een nader signalement van element die tot het hoofdtype behoren en het geeft een overzicht van de relevante literatuur. Daar waar het kan is tevens doorverwezen naar websites en/of organisaties die zich met het betreffende elementen bezighouden. Bij elk beheermodel is tevens een kort interview opgenomen met een beheerder. Deze interviews zijn geen typische voorbeelden van “hoe het moet”, maar geven aan hoe moeilijk het is om het te doen “zoals het moet”. Dus ook met welke complicaties je als beheerder in de praktijk te maken krijgt.

Artikelen in dit thema

... meer resultaten

Zie ook

Thema's (breder)Specialist(en)
    U kunt op deze kennisbank reageren via het reactieformulier.

    Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 30 aug 2023 om 03:01.