Aardkundig erfgoed

< Thema
Foto van een verstuivende dekzandrug
Verstuivende dekzandrug. Foto: Naturalis Biodiversity Center, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Kenmerkende landvormen, bodems, of een typische geologie worden aardkundig erfgoed genoemd. Dit aardkundig erfgoed vertelt het verhaal achter de natuurlijke vorming van het land in samenspel met de mens. Het reliëf en de waterhuishouding van de bodem zijn altijd sterk bepalend geweest voor de locaties van nederzettingen, wegen en het landgebruik door alle archeologische periodes heen. Ook nu nog vormen aardkundige fenomenen de basis van het huidige cultuurlandschap en zijn ze van groot belang bij gebiedsbeheer en natuurinrichting.

Kaartviewer aardkundig erfgoed

De RCE kaartviewer Aardkundig erfgoed geeft een overzicht van de gebieden die op nationaal en provinciaal niveau als aardkundig waardevol zijn aangemerkt (aardkundige waarden).

Overzicht thema aardkundig erfgoed

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de artikelen op de kennisbank binnen het thema aardkundig erfgoed.

Naast een inleidend artikel en een bijdrage over beheer worden de belangrijkste aardkundige landschapselementen van Nederland beschreven samen met hun beheermodel (bijvoorbeeld: dekzandreliëf). Deze staan geordend onder de aardkundige landschapstypen (bijvoorbeeld: zandgronden en beekdalen). Deze artikelen zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op het handboek aardkundig landschapsbeheer Natuur met(w)aarde uit 2004. Voor een deel van Nederland (Gelderland) zijn ook gedetailleerde gebiedsbeschrijvingen beschikbaar van aardkundig waardevolle gebieden.

Aardkundig
erfgoed
Aardkundig erfgoed - inleiding
Aardkundig erfgoed - beheer
Landschaps-
typen
Heuvelland en lössgebied Zandgronden en beekdalen Zeekleigebied (incl. droogmakerijen) Kustzone en zee Rivierengebied Veengebieden
Landschapselementen

Beken en beekdalen
Breuktreden en wijstgronden
Bronnen en brondalen
Dolines
Droge dalen (incl. grubben)
Groeven en profielwanden
Terrassen en terrasranden

Beken en beekdalen
Breuktreden en wijstgronden
Bronnen en brondalen
Dekzandreliëf
Droge dalen (incl. grubben)
Groeven en profielwanden
Keileemhoogten
Plaggendekken
Stuifzandgebieden
Stuwwallen (incl. kames en sandrs)
Vennen, uitblazingslaagtes en pingoruïnes
Verlaten geulen van beken en rivieren

Dijkdoorbraakgaten
Keileemhoogten
Kreekruggen
Kreken en kreekrestanten
Kwelder- en stormruggen

Actieve getijdezones
Kustduinen
Kwelder- en stormruggen
Strandwallen
Zeebodem Noordzee

Dijkdoorbraakgaten
Komgebieden
Kronkelwaarden
Rivierduinen en donken
Stroomruggen
Terrassen en terrasranden
Verlaten geulen van beken en rivieren

Hoogveen
Laagveen
Uitblazingsvlaktes en pingoruïnes

Gebieds-
beschrijvingen
Gebiedsbeschrijvingen (lijst)

Gebiedsbeschrijvingen (doorzoekbare tabel)

Artikelen in dit thema

... meer resultaten

Zie ook

Thema's (breder)Specialist(en)
    U kunt op deze kennisbank reageren via het reactieformulier.

    Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 4 jul 2024 om 03:02.