Eigenschap:Definitie (nl)

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Een begrip kan een formele definitie (Nederlangstalig) hebben. Deze wordt waar mogelijk overgenomen uit een officiële publicatie. (skos:definition)
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 500 pages using this property.
'
De kerk van O.L. Vrouw van Lourdes te 'S-Gravenhage.  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Woonhuis als onderdeel van een bouwblok, behorende tot het complex Onze Lieve Vrouw van Lourdes.  +
Woning als onderdeel van een bouwblok, behorende tot het complex Onze Lieve Vrouw van Lourdes.  +
Woning als onderdeel van een woonblok, behorende tot het complex Onze Lieve Vrouw van Lourdes.  +
Woning als deel van een bouwblok, behorende tot het complex Onze Lieve Vrouw van Lourdes.  +
Woning als onderdeel van een bouwblok, behorende tot het complex O.L.V. van Lourdes.  +
Woonhuis als onderdeel van een bouwblok, behorende tot het complex Onze Lieve Vrouw van Lourdes.  +
Woonhuis als onderdeel van een bouwblok, behorende tot het complex Onze Lieve Vrouw van Lourdes.  +
Departement, bestaande uit gebouw rond drie binnenplaatsen met binnenstraat.  +
Tweede Vrijzinnig Christelijk Lyceum (later Segbroekcollege): schoolplein met tuin.  +
Begraafplaats "Ter Navolging", gesticht in 1779, op initiatief van Abraham Perrenot. De eerste zogenaamde 'buitenbegraafplaats' in Nederland.  +
Laatmiddeleeuws kasteel bestaande uit een rechthoekige, deels omgrachte hoofdburcht en een omgracht terrein ten noordoosten daarvan, vermoedelijk de voormalige voorburcht.  +
Voormalige paleis van Willem V, gebouwd aan de zuidwestzijde van het Binnenhof, waarvan de balzaal van 1814 tot 1992 in gebruik was als vergaderzaal van de Tweede Kamer.  +
Het Binnenhof is in veel opzichten een symbool van de Nederlandse geschiedenis. Hier heeft zich veel afgespeeld wat die geschiedenis heeft bepaald en dat gebeurt nog steeds. Gebeurtenissen en personen en de bouwgeschiedenis van het complex als geheel, maken dit tot een zeer rijk en gelaagd monument....  +
Middeleeuws poortgebouw behorend bij het grafelijke complex Binnenhof. Vanaf 1428 tevens staatsgevangenis, waaraan het zijn naam Gevangenpoort ontleent. In de vroege 16de eeuw uitgebreid met een cellenblok. Baksteenbouw met karakteristieke trapgevel. Sinds 1883 een museum. De Gevangenpoort is een ...  +
Kantoorgebouw met vijverpartij en twee beelden, gebouwd voor de Nieuwe Nederlandsche-Nieuwe Eerste Nederlandsche (EN-NEN). Later Joegoslavië-tribunaal.  +
Tweede Vrijzinnig Christelijk Lyceum (later Segbroekcollege): schoolgebouw.  +
Tweede Vrijzinnig Christelijk Lyceum (later Segbroekcollege): conciërgewoning.  +
H. Marthakerk. Aan drie zijden vrijstaand kerkgebouw uit 1908-1909, gebouwd naar ontwerp van N. Molenaar sr. in neogotische stijl en voltooid in 1924 met de eindtravee van het schip en de toren door N. Molenaar jr. De kerk was het derde van de vijf kerkgebouwen van architect Molenaar in Den Haag en ...  +
Christus Triomfatorkerk met klokkentoren, trappartij en kosterswoning.  +
Ambassadegebouw, binnenplaats met muur op de parkeerkelder, auditorium en beveiligingsunit.  +
De uit 1956-1958 daterende H.H. Antonius en Lodewijkkerk (vanaf 2006 Emmauskerk genaamd) met bijbehorende klokkentoren en voormalig Franciscaner klooster, gesitueerd rondom een voorplein, is gelegen in het zuidwesten van Den Haag, in de wijk Morgenstond. De twee reusachtige glas-in-loodvensters van ...  +
Woning als deel van een bouwblok, behorende tot het complex Onze Lieve Vrouw van Lourdes.  +
Woning als onderdeel van een bouwblok, behorende tot het complex Onze Lieve Vrouw van Lourdes.  +
Woning als onderdeel van een bouwblok, behorende tot het complex Onze Lieve Vrouw van Lourdes.  +
Woning als onderdeel van een woonblok, behorende tot het complex Onze Lieve Vrouw van Lourdes.  +
Woning als onderdeel van een bouwblok, behorende tot het complex Onze Lieve Vrouw van Lourdes.  +
Woning als onderdeel van een bouwblok, behorende tot het complex Onze Lieve Vrouw van Lourdes.  +
Woning als onderdeel van een bouwblok, behorende tot het complex Onze Lieve Vrouw van Lourdes.  +
Vrijgelegen protestants kerkgebouw uit 1915-1916 naar ontwerp van W.Ch. Kuijper gebouwd in opdracht van de Hervormde Gemeente van 's-Gravenhage op kruisvormige plattegrond in neoromaanse en rationalistische stijl met invloeden uit het werk van K.P.C. de Bazel en H.P. Berlage. De kerk is gebouwd ter ...  +
Kantoorgebouw met toegangsweg. Voormalig hoofdkantoor van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM).  +
Het poortgebouw van de Strafgevangenis is aangewezen als rijksmonument in het kader van het Monumenten Inventarisatie en Selectieproject.  +
Bunkerhuis met terrassenaanleg en tuin.  +
Heilige Antonius Abt parochiekerk, gebouwd in 1925-1927 naar ontwerp van J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers jr op rechthoekige plattegrond in zakelijk-expressionistische architectuur. De kerk - het vierde achtereenvolgende kerkgebouw van de parochie - verving een neogotische kerk van architect B.M...  +
Tweede Vrijzinnig Christelijk Lyceum (later Segbroekcollege): lyceum, conciërgewoning en schoolplein met tuin.  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Cellenblok, gevangenismuur, natuurstenen herdenkingsmonument en ruimte binnen de muur.  +
Bedrijfsgebouw met kantoor, veilingzaal, op- en overslagruimtes, kade en laadperron.  +
De Hoogduitsche Synagoge is een voormalige synagoge van het Nederlands Israëlitische Gemeente aan de Wagenstraat in de voormalige Jodenbuurt in Den Haag. Het gebouw is sinds 1981 in gebruik als de Mescidi Aksamoskee.  +
Hoofdkantoor ANWB, rotonde met luifel en bordes, parkeerterrein, groenaanleg met vijver, brug, hek met zijvleugels/traliehekwerk.  +
Vrijgelegen kerkgebouw, diagonaal geplaatst op een vierkante kavel, waardoor de toren op de hoek van de Wassenaarseweg en de Neuhuyskade kon worden gesitueerd en het schip in plattegrond taps toeloopt, terwijl de zijbeuken ongeveer halverwege het schip eindigen. Het kerkgebouw is naar ontwerp van A....  +
Een van de twee dienstwoningen bij de [[Monumenten/18111|vuurtoren van Scheveningen]].  +
Uit gietijzer geconstrueerde twaalfzijdige vuurtoren. De roodbruin geschilderde schacht heeft een omloop met witgeschilderde balustrade en een wit lichthuis met een groene koperen koepel.  +
Een van de twee dienstwoningen bij de [[Monumenten/18111|vuurtoren van Scheveningen]].  +
Vliedberg (mottekasteel) uit de late middeleeuwen.  +
Vliedberg (mottekasteel) uit de late middeleeuwen.  +
Resten van kasteel Huis te Baarsdorp, een vliedberg(mottekasteel) en de overblijfselen van een kerk met kerkhof uit de late middeleeuwen.  +
Resten van een vliedberg (mottekasteel).  +
De historische tuin- en parkaanleg van kasteel Huis Bergh.  +
Twee voor de dam naar de poortdoorgang van de hoofdburcht gesitueerde sokkels met wapenleeuwen.  +
Twee zandstenen rechthoekige zuilen op zandstenen eveneens rechthoekige sokkels.  +
De Boetzelaersborg of het Drost Daemhuis is een L-vormig huis, ontstaan uit een rechthoekig huis met traptoren.  +
Omgrachte hoofdburcht met ten westen daarvan de omgrachte voorburcht van het laatmiddeleeuwse kasteel Huis Bergh.  +
Omgrachte hoofdburcht met ten westen daarvan de omgrachte voorburcht van het laatmiddeleeuwse kasteel Huis Bergh.  +
Deels nog omgracht terrein met aan de noordzijde het restant van de voorburcht van het in 1672 en 1794 grotendeels verwoest laatmiddeleeuwse kasteel Bokhoven.  +
Raadhuis. Natuurstenen voorgevel uit 1670, daarachter middeleeuwse bebouwing uit verschillende fasen. Rijk interieur uit opeen volgende eeuwen, onder andere goudleer en wandtapijten. Daarnaast ook roerende stukken (schilderijen, kanonnen).  +
St. Janslyceum met binnenplein, schoolplein, hek, gymnastieklokalen en twee dienstwoningen.  +
Overblijfselen van de kerk van de middeleeuwse nederzetting Oostrum.  +
Duiventoren van Wickenburgh.  +
Het toegangshek aan het begin van de oprijlaan aan de Wickenburgseweg.  +
Tuinaanleg van Wickenburgh.  +
Bewoningssporen uit de late ijzertijd, Romeinse tijd, vroege en late middeleeuwen en nieuwe tijd.  +
Resten van kasteel 't Goy en een steenbakkerij.  +
L-vormig herenhuis als (verbouwde) opvolger van de dwarshuisboerderij behorende bij het laatmiddeleeuwse kasteel Wickenburg.  +
De historische buitenplaats Wickenburgh.  +
Wierde met resten van de borg Alberdahuis (moated site).  +
Resten van de borg Omtadaburgh (moated site).  +
2
De collectie 20e eeuwse beeldende kunst bevat een kleine collectie experimentele film (circa 40 stuks) en videowerken (circa 250 stuks). Deze deelcollectie omvat autonome films, videowerken, multimedia-installaties, registraties van performances en documentair videowerk (bijvoorbeeld interviews met ...  +
A
A/C-profielen zijn bodemprofielen waarin een humusrijke A-horizont direct gelegen is op het ongeroerde moedermateriaal. (C-horizont) (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)  +
Vliedberg uit de middeleeuwen.  +
Restanten van een vliedberg (mottekasteel).  +
Agathakerk, dateert uit de periode van 1601-1650 en heeft in 1625 een belangrijke verbouwing ondergaan. Van de oudere, middeleeuwse voorganger zijn geen zichtbare restanten bewaard. De oudere toren van de kerk is apart beschermd onder nummer [https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumente...  +
Erfscheiding behorende bij het complex 'doopsgezinde kerk Zijdstraat'.  +
Laatgotische kruishallenkerk, waarvan schip en koor zijn voorzien van zijbeuken met dwarstongewelven en topgevels. Het geheel in hout overwelfd.  +
Dit kerkelijke complex bestaat uit drie onderdelen. De onderdelen hebben ieder een eigen rijksmonumentnummer. # [[Monumenten/524234|Doopsgezinde Kerk (vermaning) met voormalige kosterswoning]] # [[Monumenten/524236|Vrij staand dubbel woonhuis]] # [[Monumenten/524235|Erfscheiding]]  +
De doopsgezinde kerk van Aalsmeer.  +
Dubbel woonhuis, nu woonhuis en winkel, behorende bij het complex 'Doopsgezinde kerk Zijdstraat'.  +
Resten van een terp met ossengang en zogenaamde valgen uit de vroege middeleeuwen en (resten van) een middeleeuwse kerk en kerkhof.  +
Drie huisterpen.  +
De gereformeerde kerk "Oosterkerk", gelegen ten zuiden van de Oosterkerkstraat, is in 1913 gebouwd in opdracht van de gereformeerde kerk van Aalten naar ontwerp van de Friese architect A. Nauta. Voor de bouw van de nieuwe kerk moest de reeds bestaande Oosterkerk (uit 1844) die te klein geworden was,...  +
Bewoningssporen uit de ijzertijd, Romeinse tijd en middeleeuwen.  +
Deze lijst omvat de rijksmonumenten die onderdeel zijn van de versterkingsopgave in Groningen. De versterking van rijksmonumenten is het gevolg van de aardbevingen in de provincie.  +
Vanwege de aardbevingen in Groningen worden gebouwen preventief versterkt. Totaal omvat de versterkingsopgave ongeveer 360 rijksmonumenten. Om erfgoed aan de start van een proces een goede plek te geven en tegelijk rekening te houden met de belangen van de eigenaren en gebruikers op het gebied van...  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Funderingen van de Mariakerk met bijbehorend kerkhof.  +
Bewoningssporen en overblijfselen van een weg uit de Romeinse tijd en bewoningssporen uit de middeleeuwen.  +
Castellum, weg en brug uit de Romeinse tijd en bewoningssporen uit de middeleeuwen.  +
Sporen van bewoning en begraving uit de Romeinse tijd en bewoningssporen uit de middeleeuwen.  +
Overblijfselen van een klooster.  +
Bewoningssporen, een castellum en een weg uit de Romeinse tijd en een nederzetting uit de late middeleeuwen.  +
Bewoningssporen, een castellum en een weg uit de Romeinse tijd en resten van een vestingwal uit de nieuwe tijd.  +
Castellum uit de Romeinse tijd.  +
Overblijfselen van een castellum uit de Romeinse tijd, resten van een kerk uit de vroege middeleeuwen en bijzondere vormen van begraving (beschilderde grafkelders) uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd.  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
In dit artikel zijn alle gebiedsbeschrijvingen van [[Aardkundig erfgoed|aardkundig waardevolle gebieden]] op de RCE kennisbank doorzoekbaar gemaakt in een tabel. Gebruik de zoekfunctie of sorteerfunctie (bij de koppen bovenaan) om te zoeken of sorteren.  +
In dit artikel zijn alle gebiedsbeschrijvingen van [[Aardkundig erfgoed|aardkundig waardevolle gebieden]] op de RCE kennisbank doorzoekbaar gemaakt in een tabel. Gebruik de zoekfunctie of sorteerfunctie (bij de koppen bovenaan) om te zoeken of sorteren.  +
Herv. Kerk. Gebouwd ter vervanging van een afgebroken kerk uit 1665. Karakteristieke kruiskerk met geveltorentje in rationalistische trant, geïnspireerd op de protestantse kerkbouw uit de 17e eeuw. In de kerk zijn overgebracht: een preekstoel met doophek, tweede helft 17e eeuw; een stenen laatgotisc...  +
Poortgebouw behorende tot de buitenplaats Kasteel Croy.  +
Schaapskooi (folly) behorende tot de buitenplaats Kasteel Croy.  +
Toegangsbrug behorende tot de buitenplaats Kasteel Croy.  +
Tuinmuur behorende tot de buitenplaats Kasteel Croy.  +
Kasteelboerderij behorende tot de buitenplaats Kasteel Croy.  +
Omgracht terrein met de hoofdburcht van het laatmiddeleeuwse kasteel Croy, met ten noordoosten een voorplein met aan de noordwestzijde een bijgebouw. Het kasteel maakt deel uit van een rijksmonumentencomplex (515753) dat zeven afzonderlijke rijksmonumenten telt.  +
Historische Tuin- en Parkaanleg behorende tot de buitenplaats Kasteel Croy.  +
Overblijfselen van een kasteel.  +
Resten van kasteel Het Gulden Huis.  +
Overblijfselen van het voormalige kasteel Abcoude.  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Overblijfselen van het bisschoppelijk kasteel Ter Horst.  +
De kruiskerk aan de Hessenweg in Achterveld, de rooms-katholieke parochiekerk van de H. Jozef, is in 1932-33 gebouwd door architect H.W. Valk uit 's-Hertogenbosch in traditionalistische stijl onder invloed van het romaans. Bij het ontwerp heeft Valk zich laten inspireren door de oude abdijkerken in ...  +
Manifesteren, de trend waar je tegenwoordig in zogenoemde “lifestyle boeken” niet meer omheen kunt. Het wordt ook wel de kunst om je dromen waar te maken genoemd. Bespreek je wensen en dan worden ze vervuld. In de kunstgeschiedenis is het begrip “manifest” een eeuw geleden ontstaan onder het nom van...  +
Overblijfselen van een laat-middeleeuwse steenoven.  +
Kasteel Harssensbosch met grachten en singel, waarbinnen een wierde.  +
Cluster van drie huiswierden 'Hekkum'.  +
Wierde uit de vroege middeleeuwen.  +
Vroeg-middeleeuwse dorpswierde.  +
Overblijfselen van een middeleeuws kasteel (Borg Huis Harssens).  +
Drie huiswierden.  +
Wierde die op haar beurt mogelijk uit twee afzonderlijke wierden bestaat.  +
Gedeelte van de dorpswierde van Wierum.  +
Dat we maar heel weinig weten over Adriana Spilberg is helaas geen uitzondering voor een zeventiende-eeuwse kunstenares. Over haar geboortedatum wordt getwist en haar sterfdatum is onbekend. Zoals veel van haar vrouwelijke collega’s had Spilberg toegang tot een opleiding en training als schilder via...  +
Wierde met resten van het cisterciënzer Bernardusklooster.  +
Huiswierde.  +
Het portret van Adya (Adriana Catharina) van Rees-Dutilh (1876-1959) is in 1909 geschilderd door Otto van Rees (1884-1957). Een elegante dame met een zwarte hoed in een groene schouderloze jurk met een zwarte kanten brede sjaal om de schouders geslagen zittend op een fauteuil. De beide handen hou...  +
De uit 1958 daterende N.H. Adventkerk met toegangspad met lampen annex banken, naar ontwerp van Karel Lodewijk Sijmons vormt een mijlpaal in de (protestantse) kerkbouwkunst.  +
Woonhuis met garage, binnentuin en terras.  +
Historische tuin- en parkaanleg, behorende tot het complex historische buitenplaats Bleijenbeek.  +
Omgracht terrein met de ruïne van het laatmiddeleeuwse kasteel Bleijenbeek.  +
De 6300 affiches in de collectie dateren uit de late 19e en de 20e eeuw.  +
=== Een stukje geschiedenis === In 2007 zorgde het toenmalige Instituut Collectie Nederland (ICN, sinds 2012 onderdeel van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) voor een primeur door een groot aantal kunstwerken aan te bieden via de veilingsite eBay. Het betrof een selectie van werken in de Ri...  +
Dit artikel schetst de reikwijdte van agrarisch erfgoed  +
Kop-romp-boerderij.  +
Overblijfselen van havezathe Weemselo (moated site).  +
Meerdere grafheuvels en een urnenveld.  +
De Rijksdienst bezit ruim 600 tekeningen van Albert August Plasschaert (1866-1941, niet te verwarren met zijn bekendere neef, kunstcriticus A.C.A. Plasschaert (1874-1941)).  +
Overblijfselen van kasteel Souburgh.  +
Éen, mogelijk meerdere huisterpen.  +
Bewoningssporen uit de Romeinse tijd.  +
Brug behorende tot de buitenplaats De Klinze.  +
Hekken op het voorplein behorend tot de buitenplaats De Klinze.  +
Voormalig koetshuis behorende tot de buitenplaats De Klinze.  +
Oranjerie behorend tot de buitenplaats De Klinze.  +
Prieel behorend tot de buitenplaats De Klinze.  +
Toegangshekken behorende tot de buitenplaats De Klinze.  +
Tuinmanswoning behorend tot de buitenplaats De Klinze.  +
De Klinze / Heemstra huis, Aysma of Sminia. Omgracht terrein met een blokvormig landhuis, rond 1665 gebouwd op de plek van het laatmiddeleeuwse kasteel Aysma.  +
De Klinze / Heemstra huis, Aysma of Sminia. Omgracht terrein met een blokvormig landhuis, rond 1665 gebouwd op de plek van het laatmiddeleeuwse kasteel Aysma.  +
Historische tuin- en parkaanleg behorende tot de buitenplaats De Klinze.  +
Senior adviseur collectiemanagement binnen en buiten musea  +
Monumenten die aan de buitenlucht zijn blootgesteld kunnen na verloop van tijd begroeid raken met algen, mossen en korstmossen. Het zijn organismen met verschillende levensvormen die elk op hun wijze van invloed zijn op stenen onderdelen van monumenten. Ze dragen in grote mate bij aan de monumentale...  +
Erfscheiding bij de Josephkerk.  +
Elisabethziekenhuis / Medisch Centrum Alkmaar. Voormalig rooms katholiek ziekenhuis "St. Elisabeth" uit 1925-1927 ontworpen door de Haagse architect Jan Stuyt (1868-1934) in een traditionalistische bouwtrant. Opdrachtgever was de congregatie van de Zusters Augustinessen van Barmhartigheid in Delft, ...  +
Rooms-katholiek kerkcomplex "St. Joseph" omvat een KERKGEBOUW met PASTORIE uit 1909 en bijbehorende ERFSCHEIDING langs de Nassaulaan en de Kennemersingel. De gebouwen zijn opgetrokken in neogotische trant naar ontwerp van het Rotterdamse architectenbureau Gebr. Margry en Snickers. Aannemer was N.J.H...  +
Rooms-Katholiek kerkgebouw St. Joseph.  +
Pastorie bij de Josephkerk.  +
Overblijfselen van Floris V's kasteel Middelburg.  +
Overblijfselen van Kasteel de Nieuwburg.  +
De kwekerij met muur en kassen horende bij Bellinckhof.  +
Brug over de gracht naar het kasteeleiland.  +
Grafmonument en grafzerk, behorend tot de historische buitenplaats Almelo.  +
Toegangshek behorend tot de historische buitenplaats Almelo.  +
Historische tuin- en parkaanleg.  +
Zonnewijzer behorend tot de historische buitenplaats Almelo.  +
Bakhuisje deeluitmakend van een ensemble van jachtopzienerswoning met bakhuisje, behorend tot de historische buitenplaats Almelo  +
De tuin van Bellinckhof.  +
Zonnewijzer, bruggen en lantaarns van Bellinckhof.  +
De neogotische rooms-katholieke KRUISBASILIEK, St. Georgius, is in 1901 gebouwd naar een ontwerp van de architect Wolter te Riele (1867 - 1937). In de westgevel van de kerk zijn de namen ingekrast van degenen die destijds de bouw van de kerk mede hebben gefinancierd. Het interieur van de kerk is in ...  +
Twee omgrachte terreinen met op het westelijke de hoofdburcht van het kasteel Almelo en op het oostelijke twee bijgebouwen aan weerszijden van een voorplein.  +
Twee omgrachte terreinen met op het westelijke de hoofdburcht van het kasteel Almelo en op het oostelijke twee bijgebouwen aan weerszijden van een voorplein.  +
Voormalige rentmeesterswoning horend tot de historische buitenplaats Almelo.  +
Boerderij behorend bij het landgoed Almelo.  +
Voormalig tolhuis van Huis Almelo.  +
Zuidelijke of linker bouwhuis van twee bouwhuizen, behorend tot de historische buitenplaats Almelo.  +
Oranjerie behorend tot de historische buitenplaats Almelo.  +
Noordelijke of rechter bouwhuis van twee bouwhuizen behorend tot de historische buitenplaats Almelo.  +
Jachtopzienerswoning deeluitmakend van een ensemble van jachtopzienerswoning met bakhuisje, behorend tot de historische buitenplaats Almelo.  +
Blok van twaalf woningen.  +
Spoorwegstationsgebouw met overkapping, aan- en uitbouwen, toren en fietsers- en voetgangerstunnel.  +
Noordelijke dienstwoning horende bij Bellinckhof.  +
Zuidelijke dienstwoning horende bij Bellinckhof.  +
Bellinckhof / Vogelzang. Rechthoekig landhuis met hoekrisalieten aan voor- en achterzijde uit 1920, gebouwd ten noorden van de plek van de oorspronkelijke laatmiddeleeuwse havezate.  +
Rechthoekig landhuis met hoekrisalieten aan voor- en achterzijde uit 1920, gebouwd ten noorden van de plek van de oorspronkelijke laatmiddeleeuwse havezate.  +
Het koetshuis van Bellinckhof.  +
Veertiende eeuwse kerk met toren uitgevoerd in baksteen. === Kenmerken === *Datering: in de kern 14e eeuw *Uitbreiding: in 1849 is het schip aan de noordzijde uitgebouwd *Restauratie: 1915-1916 * Bouwstijl: late gotiek, sober * Rijksmonument sinds: 5 oktober 1966  +
Grafheuvel.  +
Overblijfselen van een vrachtschip uit het midden van de zestiende eeuw.  +
Overblijfselen van een waterschip uit de eerste helft van de zestiende eeuw.  +
Overblijfselen van een vrachtschip dat rond 1500 is vergaan.  +
Overblijfselen van een vrachtschip uit de eerste helft van de zeventiende eeuw..  +
Overblijfselen van een vrachtschip uit de tweede helft van de zeventiende eeuw.  +
Overblijfselen van een werk- of vissersboot uit de tweede helft van de negentiende eeuw.  +
Overblijfselen van een waterschip uit het midden van de zestiende eeuw.  +
Overblijfselen van een waterschip uit de laat-zestiende of begin zeventiende eeuw.  +
Overblijfselen van een vrachtschip uit het einde van de zestiende of het begin van de zeventiende eeuw.  +
Overblijfselen van een tjalkachtig vrachtschip uit de tweede helft van de achttiende eeuw.  +
Overblijfselen van een vrachtscheepje uit de eerste helft van de zeventiende eeuw.  +
Bewoningssporen uit de late steentijd.  +
Bewoningssporen uit de late steentijd.  +
Bewoningssporen uit de late steentijd.  +
Bewoningssporen uit de late steentijd.  +
Overblijfselen van een mottekasteel met omgrachting en restanten van de gesloopte gebouwen.  +
Bij de bouw van een nieuwe kerk in 1930 door de architect Valk bleven van de middeleeuwse dorpskerk bewaard: de laat-gotische koorsluiting en de noordelijke zijbeuk. Onder het schip zijn overgebleven en na het aanbrengen van een betonvloer zichtbaar gemaakt de overblijfselen van een wellicht 10de-ee...  +
Gepleisterde boerderij en zomerhuis. Oorspronkelijk was ook de roedenberg (hooiberg) beschermd. De roedenberg is echter al geruime tijd verdwenen.  +
Bewoningssporen uit de ijzertijd.  +
Amerikaans heeft betrekking op alles wat afkomstig is uit Amerika, als werelddeel of uit de Verenigde Staten van Amerika. Amerikaans-Engels is de naam voor de varianten van de Engelse taal die gesproken worden in de Verenigde Staten van Amerika en bij uitbreiding in Canada.  +
Muren om de kleine moestuin, behorende tot de buitenplaats Amerongen.  +
Beeld van Diana in het zuidelijke parkdeel van buitenplaats Amerongen.  +
Dubbele brug tussen het voorplein en hoofdgebouw, behorende tot de buitenplaats Amerongen.  +
Hekken aan het pad onderlangs het voorplein, behorende tot de buitenplaats Amerongen.  +
Klokkenstoel met bel, behorende bij de buitenplaats Amerongen.  +
Twee lantarens op het voorplein, behorende tot de buitenplaats Amerongen.  +
Muren met vaas van de oprit naast het voorplein, behorende tot de buitenplaats Amerongen.  +
Paardegraf behorende tot de buitenplaats Amerongen.  +
Poort en doorgang aan het voorplein.  +
Stal, koetshuis en dienstwoningen, behorende tot de buitenplaats Amerongen.  +
Muren en trappen met beelden en bollen van het voorplein.  +
Tuin- en parkaanleg van kasteel Amerongen.  +
Twee vazen in de boulingrins in het zuidelijke parkdeel van buitenplaats Amerongen.  +
Twee vazen op het L-vormige grasveld in het zuidelijk parkdeel van buitenplaats Amerongen.  +
Walmuurtjes langs de binnengracht, behorende tot de buitenplaats Amerongen.  +
Walmuur van het pad onderlangs het voorplein, behorende tot de buitenplaats Amerongen.  +
Waterbassin in het zuidelijke parkdeel van buitenplaats Amerongen.  +
Zonnewijzer op het voorplein, behorende tot de buitenplaats Amerongen.  +
Poort op het bastion, behorende tot de buitenplaats Amerongen.  +
Brug tussen bastion en voorplein, behorende tot de buitenplaats Amerongen.  +
Brug met lantarens in de oprijweg naar het bastion.  +
Twee kanonnen op het bastion, behorende tot de buitenplaats Amerongen.  +
Vier putti op het bastion, behorende tot de buitenplaats Amerongen.  +
Twee vazen op het bastion, behorende tot de buitenplaats Amerongen.  +
Walmuren en lantarens van het bastion.  +
Borstbeeld van Mercurius op muurtje, behorende tot de buitenplaats Amerongen.  +
Hondegraven behorende tot de buitenplaats Amerongen.  +
Hoofdinrijhek aan de Drostestraat. Maakt deel uit van de buitenplaats Amerongen.  +
Keermuur en pergola behorende tot de buitenplaats Amerongen.  +
Kinderhuisje behorende tot de buitenplaats Amerongen.  +
Muren om de grote moestuin, behorende tot de buitenplaats Amerongen.  +
Bakstenen muur c.a. voor de oprijweg, behorende tot de buitenplaats Amerongen.  +
Prieel behorende tot de buitenplaats Amerongen.  +
Putto in de grote moestuin, behorende tot de buitenplaats Amerongen.  +
Putto in de rozentuin van de buitenplaats Amerongen.  +
Tuinbank behorende tot de buitenplaats Amerongen.  +
Zonnewijzers in de grote moestuin, behorende tot de buitenplaats Amerongen.  +
Koetsiershuis met pomp behorende tot de buitenplaats Amerongen.  +
Omgracht huis, tussen 1674 en 1679 gebouwd op de fundamenten van het laatmiddeleeuwse kasteel Amerongen. Om het kasteel drie omgrachte terreinen met op het U-vormige terrein aan de zuidzijde een langgerekt bijgebouw langs de oostzijde.  +
Omgracht huis, tussen 1674 en 1679 gebouwd op de fundamenten van het laatmiddeleeuwse kasteel Amerongen. Om het kasteel drie omgrachte terreinen met op het U-vormige terrein aan de zuidzijde een langgerekt bijgebouw langs de oostzijde.  +
Oranjerie behorende tot de buitenplaats Amerongen.  +
Bewoningssporen en vier grafheuvels uit de late steentijd, bronstijd en/of ijzertijd, raatakkers uit de ijzertijd en een middeleeuwse akker.  +
Natewisch is een laatmiddeleeuwse bakstenen woontoren van twee bouwlagen boven een kelder op een omgracht terrein.  +
Overblijfselen van kasteel Lievendaal.  +
Overblijfselen van kasteel Natewisch.  +
Lantaren met hek voor het hoofdinrijhek aan de Margaretha Turnorlaan. Deze behoren tot de buitenplaats Amerongen.  +
Inrijhek aan de Overstraat, behorende tot de buitenplaats Amerongen.  +
Zaalkerk, aangewezen als rijksmonument in het kader van het Monumenten Inventarisatie Project.  +
In de straatwand gelegen driebeukige hallenkerk.  +
Klooster en school 'Het Constantinianum' met bijbehorend schoolplein, kloostertuin, trafohuisje en vier hekpijlers.  +
Tuinaanleg bij voormalig klooster Onze Lieve Vrouwe ter Eem aan de Daam Fockemalaan 22 in Amersfoort. Aangelegd tussen 1931 en 1934 naar ontwerp van tuinarchitect Otto Schulz in opdracht van de zustercongregatie van Onze Lieve Vrouwe.  +
Middeleeuwse galgenberg, aangelegd op een prehistorische grafheuvel.  +
Driebeukige gotische hallenkerk.  +
Resten van het stenen huis Hoogerhorst (moated site).  +
Resten van het middeleeuws omgrachte huis Van Isselt (moated site).  +
Kerktoren gebouwd volgens de opzet van de Utrechtse Domtoren. Het bijbehorende kerkgebouw is verloren gegaan.  +
Voormalig kerkgebouw, na brand getransformeerd tot expositieruimte.  +
In de straatwand gelegen zaalkerk.  +
Laatmiddeleeuws dubbel omgracht kasteel, bestaande uit een vierkante hoofdburcht met ronde torens op de hoeken en een nagenoeg vierkante voorburcht met aan één zijde een bijgebouw.  +
De in Amstelhoek gebouwde kerk aan de Piet Heinlaan werd opgetrokken in 1925. Naar verluidt is dit het eerste ontwerp van B.W. Plooij. In 1927 werd de eerste dienst gehouden. De gereformeerde kerk bediende behalve Amstelhoek ook de gemeente Uithoorn. Halverwege de jaren zeventig is het interieur voo...  +
Parkaanleg van Van Leer's Vatenfabriek.  +
Kantoorgebouw met schoorsteen, Van Leer's Vatenfabriek.  +
Portiersloge, onderdeel van Van Leer's Vatenfabriek.  +
Kantoorgebouw met vrijstaande schoorsteen en portiersloge, voor de Van Leer's Vatenfabriek, ontworpen door Marcel Breuer. Parkaanleg ontworpen door Christiaan P. Broerse.  +
Moderne zaalkerk, aangewezen als rijksmonument in het kader van de tweede tranche Wederopbouw (1959-1965).  +
Priestergraf van van Jan Willem Brouwers (1831-1893).  +
Pastorie, behorend bij het complex 'Urbanuskerk te Bovenkerk', gelegen ten oosten van de St. Urbanuskerk en via een verbindingslid daarmee verbonden.  +
Driebeukige hallenkerk. De kerk was al eerder beschermd als rijksmonument (nummer 8141). In het kader van het Monumenten Inventarisatie Project is een religieus complex 'URBANUSKERK TE BOVENKERK' gevormd. Behalve de kerk zijn toen ook de pastorie (rijksmonument 524281) en een priestergraf (rijksmon...  +
Sint Urbanuskerk te Amstelveen.  +
De NH KRUISKERK met BIJGEBOUWTJES en VOORPLEIN uit 1949-1950 is de eerste van zes naoorlogse Nederlandse Hervormde kerken van de bekende architect en latere hoogleraar bouwkunde ir. Marius Duintjer.  +
Ondergronds gebouwde grot.  +
Spijlenhek horende bij het kasteel Amstenrade.  +
Muur tussen moestuin, voorplein en huis.  +
Historische tuin- en parkaanleg.  +
Voorplein met balustrades, hek en keermuur.  +
Poort aan de straatzijde van de Hagendorenweg.  +
Rondboogbrug met pijlers en balustrades.  +
Bakstenen muur ten zuidwesten van de poort naar de moestuin.  +
Muur tussen moestuin en erf van de aan de Kemkensweg gelegen rentmeesterswoning.  +
Oostelijke broeikas behorende bij het kasteel Amstenrade.  +
Huis gebouwd op de plek van een laatmiddeleeuws kasteel.  +
L-vormig huis, rond 1750 gebouwd met gebruikmaking van resten van het 17de-eeuwse huis Amstenrade. Gebouwd op de plek van een laatmiddeleeuws kasteel. Ten oosten van het huis diverse bijgebouwen, waaronder een poortgebouw uit de 19de eeuw.  +
Voormalig koetshuis aan het voorplein.  +
Poortgebouw aan de zuid-westzijde van de moestuin.  +
Stalgebouw op het complex.  +
Bakstenen brug en balustrade aan Hagendorenweg.  +
Dubbel smeedijzeren spijlen-hek.  +
Oranjerie behorende bij het kasteel Amstenrade.  +
Bakstenen muur ten zuide en noordoosten van Kemkensweg 5 A.  +
Muur tussen moestuin en park.  +
Rentmeesterswoning horende bij het kasteel Amstenrade.  +
Complex Jeruzalem in de wijk Tuindorp Frankendael. Zes woonhoven, bestaande uit twaalf haakvormige woonblokken; Prof. P. Zeemanschool; groenstructuur met restanten van speelplaatsen.  +
Waterpartij langs de gehele zuidzijde van de Sloterhof en groenaanleg tussen de flatgebouwen.  +
Kerk, (R.K.) Sint Franciscus van Assisi. Het in voornamelijk neoromaanse bouwstijl opgetrokken kerkgebouw is ontworpen door P.J. Bekkers in 1910 en door de aannemers Nollens en Heymerdink in 1911 uitgevoerd. Karakteristiek voor deze bouwstijl is onder meer de rijzige hoektoren met spaarvelden en det...  +
In 1923-1926 tot stand gekomen voormalige rooms-katholieke kerk, genaamd Gerardus Majella en gebouwd volgens het principe van de centraalbouw, deel uitmakend van het complex Gerardus Majellakerk. Gebouwd naar een ontwerp van de architect J. Stuyt gebouwd in een op de oosterse centraalbouw geïnspiree...  +
In 1923-1926 tot stand gekomen voormalige rooms-katholieke kerk, genaamd Gerardus Majella.  +
Een in twee fasen tot stand gekomen driebeukige kruisbasiliek met vrijstaande klokkentoren van de rooms-katholieke parochie, gewijd aan de Romeinse martelares Agnes. Opdrachtgever tot de bouw was de bouwcommissie van genoemde parochie, onder voorzitterschap van rector L.Th.M. Snelders. De architect ...  +
Het Burgerweeshuis is het eerste gebouw in Nederland in de stijl van het structuralisme. Het is een laag gebouw, bestaande uit verschillende bouwdelen in een doolhofachtige vorm. De tuin is onderdeel van het rijksmonument.  +
Vrijstaand hotelgebouw met boven de begane grond een beddenhuis van negen verdiepingen.  +
Meisjesschool gebouwd als onderdeel van het complex Gerardus Majellakerk.  +
Negen verdiepingen tellend flatgebouw, bestaande uit drie vleugels op Y-vormige plattegrond, met aanleg. Aangebouwde garages. Boven de laatste garages een woning.  +
De Marathontoren behorende bij het Olympisch Stadion.  +
Van Tuyllmonument, behorende bij het Olympisch Stadion.  +
Entreepartijen en afsluitmuren van het Olympisch Stadion.  +
De NH Opstandingskerk met trap, bijgenaamd de 'Kolenkit' is een verdiepingskerk uit 1956 en staat in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer. Het is de tweede van zes naoorlogse Nederlandse Hervormde kerken van de bekende architect en latere hoogleraar bouwkunde ir. Marius Duintjer. De kerk staat bekend o...  +
In 1848-1849 werd in Nieuwendam een nieuwe kerk gebouwd. Het kerkhof ernaast kwam in 1829 in handen van de gemeente Nieuwendam. ===Kenmerken kerk=== * Datering: 1848-1849 * Bouwstijl: Eclecticisme * Architect: Onbekend * Rijksmonument sinds: 28 januari 1998 ===Kenmerken kerkhof=== * Datering: 1829 ...  +
Pastorie bij de St. Ritakerk.  +
Dubbelwoningblok bij het kloostercomplex.  +
Drie donkerkleurige maisonnetteflatgebouwen met galerijen en zeven woonlagen, gebouwd tot over het water van de 'siergracht'.  +
Dertien lichtgrijze portiekflatgebouwen.  +
Twee reeksen winkels.  +
Twee voormalige tankstations/garages.  +
Vier atelierwoningen met om de hoek een reeks garageboxen.  +
Woonblok in Complex Jeruzalem.  +
Lyceum 'Buitenveldert' met schoolpleinen, tuinaanleg en kunstwerk 'Kletsmuurtjes'  +
Aan de Diepenbrockstraat, op de hoek met de Herman Gorterstraat, in 1932-1933 tot stand gekomen Remonstrantse KERK met aan de Herman Gorterstraat gesitueerde CATECHISATIELOKALEN en een KOSTERSWONING naar ontwerp in late Amsterdamse School-stijl van J. Roodenburgh in opdracht van het bestuur van de R...  +
Woningblok, onderdeel van het complex Warnersblokken.  +
Woningblok, onderdeel van het complex Warnersblokken.  +
Woonblok in Complex Jeruzalem.  +
De voormalige rooms-katholieke kerk in de wijk Bos en Lommer in Amsterdam - Nieuw-West dateert uit de wederopbouwperiode. De kerk is bijna geheel opgetrokken in gewapend beton. In 1990 is de kerk vanwege teruglopend kerkbezoek gesloten.  +
Beurs-/expositiegebouw Europahal RAI, inclusief constructieve voet ('bokkerijen') en reclamezuil 'Het Signaal'  +
Woonblok in Complex Jeruzalem.  +
Op de hoek van Gerard Brandtstraat en Vondelpark gelegen, in 1918 tot stand gekomen kerk, genaamd 'Parkkerk', met aangebouwde pastoriewoning; uitgevoerd in Traditionalistische stijl met renaissancistische reminiscenties naar ontwerp van E.A.C. Roest in opdracht van de Hervormde Gemeente Amsterdam. N...  +
St. Rosaschool bij de St. Ritakerk.  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Rooms-katholieke basilicale St. Ritakerk.  +
Kloosterhof omringd door kloostergang en achterliggende moestuin.  +
Voormalige kinderbewaarplaats gebouwd als onderdeel van het complex Gerardus Majellakerk.  +
Voormalig schoolgebouw St. Vincentius gebouwd als onderdeel van het complex Gerardus Majellakerk.  +
Op de hoek van Jacob Obrechtplein en Heinzestraat in 1927-1928 opgetrokken synagoge met mikwe en met naastliggend (W) verenigingslokaal (bijsjoel) met twee eengezins bovenwoningen in Dudok-trant en in de trant van F.L. Wright naar een ontwerp van H. Elte Phzn. in samenwerking met C. van der Wilk en ...  +
De Sloterhof. Complex van ca. 800 x 100 meter, bestaande uit dertien lichtkleurige portiekflatgebouwen van vier woonlagen, drie donkerkleurige maisonnetteflatgebouwen met galerijen van zeven woonlagen, een torenflat van twaalf woonlagen, vier atelierwoningen, een restaurant, winkels, twee voormalige...  +
Twee in oorsprong woonhuizen waarin vanaf 1680 tot 1919 het collegianten of doopsgezinde weeshuis ''De Oranje Appel'' was gevestigd. In dit weeshuis groeide Aagje Deken op.  +
Emmakerk / De Bron. In 1937 - 38 naar traditionalistisch ontwerp van Gijsbert Friedhoff gebouwde Emmakerk met bijbehorende klokkentoren en pastorie. Het kerkelijk ensemble is gesitueerd op een langgerekt kavel grenzend aan de vroegere buitenplaats Frankendael en op de hoek van de Middenweg en de Hug...  +
R.K. kerk Onze Lieve Vrouwe van den Allerheiligste Rozenkrans, ook wel genaamd Obrechtkerk, ingewijd in 1911 en gebouwd naar ontwerp van Joseph Th.J. Cuypers en J. Stuyt uit 1905, in een op de Romaanse en Byzantijnse bouwkunst geïnspireerde, niettemin op eigen wijze verwerkte stijl. De in baksteen o...  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Woningblok, onderdeel van het complex Warnersblokken.  +
Woningblok, onderdeel van het complex Warnersblokken.  +
Vier woningblokken van A. Warners (1914-1981), de zogenaamde Warnersblokken.  +
Op de hoek van Lekstraat en Kinderdijkstraat in 1936-1937 tot stand gekomen synagoge met bijbehorende dienstwoning, naar het winnend prijsvraagontwerp in de trant van het Nieuwe Bouwen van A. Elzas in opdracht van de Nederlandsche Israëlietische Hoofdsynagoge. De ijzerconstructie is van de N.V. Gebr...  +
De kerk van de H.H. Martelaren van Gorcum (Linnaeushof 93) met bijbehorende pastorie (Linnaeushof 94) werd in 1928-1929 gebouwd naar ontwerp van A.J. Kropholler. De pastorie sluit qua ligging en hoogte aan bij de omringende bebouwing in de Linnaeushof eveneens naar ontwerp van Kropholler. De kerk is...  +
Schoolgebouw (Prof. Zeemanschool) in de buurt Jeruzalem in de wijk Frankendael.  +
Woonblok in Complex Jeruzalem.  +
Woonblok in Complex Jeruzalem.  +
Zusterhuis St. Theresia gebouwd als onderdeel van het complex Gerardus Majellakerk.  +
Pastoor Hesseveldschool gebouwd als onderdeel van het complex Gerardus Majellakerk.  +
Voormalige pastorie gebouwd als onderdeel van het complex Gerardus Majellakerk.  +
Het Olympisch stadiongebouw te Amsterdam.  +
Het Witsenhuis is een statig 19e eeuws pand aan het Oosterpark in Amsterdam. Het is genoemd naar zijn meest illustere bewoner: schilder, etser, kunstcriticus en fotograaf Willem A. Witsen (1860-1923). Witsen nam het atelier in januari 1891 over van zijn vriend George Breitner (1857-1923). Als getuig...  +
In het Spinhuis werden veroordeelde vrouwen geplaatst. Het Spinhuis ligt op de hoek van de Oudezijds Achterburgwal en de Spinhuissteeg. De vrouwen moesten spinnen en weven. Het was hier weliswaar geen bijzonder vriendelijke omgeving, geseling was aan de orde van de dag, toch was er wel degelijk ook...  +
Garage Autopon met showroom en galerijflat.  +
Binnen het terrein van de voormalige Hollandsche Schouwburg gelegen monument ter herdenking van de deportatie van de Amsterdamse joden.  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Een in 1899-1901 tot stand gekomen rooms-katholieke KERK met aangrenzende PASTORIE en ERFSCHEIDING, in opdracht van het kerkbestuur gebouwd naar een ontwerp van de architect J. Stuyt in een sobere rationalistische architectuurstijl, geïnspireerd op de vroegchristelijke basiliekbouw. Bouwheer was pas...  +
Het complex Olympisch Stadion bestaat uit 6 samenstellende rijksmonumenten, waarvan het eigenlijke stadion (rm 451749) en de beeldbepalende Marathontoren (rm 451750) het hart vormen. Het complex is gebouwd voor de 9de Olympische spelen, die in 1928 in Nederland zijn gehouden. Het complex houdt verba...  +
Noordelijke dienstwoning behorende bij het Olympisch Stadion.  +
Dubbele dienstwoning behorende bij het Olympisch Stadion.  +
Groenaanleg met speelplaatsen in Tuindorp Frankendael.  +
Voormalig belastingkantoor, later Kohnstammhuis.  +
St. Rosaklooster bij de St. Ritakerk.  +
Stadspark met bruggen, banken, keermuren en pergola (alleen middendeel).  +
De Amsterdamse School is een stijl in de bouwkunst, te plaatsen in de periode van de moderne bouwkunst, waartoe ook onder meer De Stijl, het nieuwe bouwen, de Chicago School en het expressionisme gerekend worden, die als reactie op de zogenaamde neostijlen te zien zijn. (Wikipedia)  +
Gereformeerde kerk met pastorie, kosterswoning, zalencentrum en bergplaats, gebouwd in 1929-1930 naar ontwerp van de Groningse architect Egbert Reitsma, die de kerk van Andijk als zijn beste werk beschouwde. Uit welhaast onbegrensde middelen heeft Reitsma een kerk kunnen realiseren, die in West-Frie...  +
Huisterp.  +
Drietal terpen en een stins (moated site).  +
Terp met dobbe.  +
Restanten van enkele terpen.  +
Drie huisterpen.  +
Restant van de dorpsterp van Teerd.  +
Terrein met daarin sporen uit het laat-paleolithicum tot en met de late middeleeuwen zoals een viertal hunebedden (waaronder twee geheel ontmantelde exemplaren), enkele urnenvelden, een groot aantal grafheuvels, zeer brede bundels parallel verlopende karrensporen en middeleeuwse markewallen.  +
Vier grafheuvels.  +
Een aantal grafheuvels.  +
Meerdere grafheuvels uit de prehistorie en een markesteen van recentere datum.  +
Twee grafheuvels.  +
Net als haar zuster Anna Rosina (1713-1783) en haar broer Christoph Friedrich (1725-1794) kreeg Anna Dorothea haar eerste schilderlessen van haar vader, de portretschilder Georg (Jerzy) Lisiewski (1674-1750). Anna Dorothea kreeg daarna vermoedelijk ook nog enkele lessen van de in Berlijn gevestigde,...  +
Anna Pieternella Verschuure werd in 1935 in Rotterdam geboren als jongste van twee dochters. Anna bracht haar kinderjaren door in Goes, tot het gezin in 1951 weer terugverhuisden naar Rotterdam. Omdat haar vader wilde dat ze een degelijk vak leerde, rondde ze een opleiding tot kleuterjuf af. Eenmaal...  +
Adviseur Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog  +
Kapel van het seminarie, gelegen ten westen van de Arnhemseweg te Apeldoorn.  +
Hoofdgebouw van het seminarie, gelegen ten westen van de Arnhemseweg te Apeldoorn.  +
Voormalig kleinseminarie met kapel, behorend bij het aartsbisdom Utrecht. In 1973 in gebruik genomen als politieacademie. Gerestaureerd en gerenoveerd in 2010.  +
Twee grafheuvels.  +
Drie grafheuvels.  +
Kweekschool voor kleuteronderwijzeressen met tuinaanleg.  +
Laatmiddeleeuws omgracht U-vormig kasteel, uitsluitend bestaande uit een hoofdburcht. Van een eventuele voorburcht is niets bekend.  +
Grafheuvel.  +
Grafheuvel.  +
Resten van metaalbewerking (slakkenhoop) uit de vroege middeleeuwen.  +
Vijf grafheuvels.  +
KERKGEBOUW (Regentessekerk) voor de Nederlandse Protestantenbond werd in 1931 door architect Klosters gebouwd aan de Regentesselaan nabij het Oranjepark. Het gebouw werd opgetrokken in een zakelijke stijl, met expressionistische invloeden. De kerk verving een kerk uit 1883.  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Katholieke parochiekerk, H.H. Fabianus en Sebastianus.  +
Pastoriewoning van de aangrenzende kerk H.H. Sebastianus en Fabianus.  +
Grafheuvel.  +
Bewoningssporen uit de steentijd, ijzertijd en de vroege en late middeleeuwen.  +
De IJkbasis Loenermark is een landmeetkundig instrument op de Zilvense heide bij Apeldoorn waarmee meetkundige instrumenten konden worden geijkt. De IJkbasis is aangewezen als rijksmonument omdat het een uniek toonbeeld is van de landmeetkunde in Nederland.  +
De R.K. kerk, gewijd aan de H. Servatius, is een in 1906-1907 naar een ontwerp van architect C. Franssen gebouwde, neogotische basiliek met toren, staande aan de Maasdijk. Naast de kerk staat een H. Hartbeeld, vervaardigd door Jan Custers uit Eindhoven in 1930. Doordat de kerk met haar lengte-as vri...  +
Restant van het uit de late middeleeuwen daterende kasteel Appeltern. Het huidige gebouw is een uit het einde van de achttiende eeuw daterende vleugel, die tegen het in 1881 gesloopte huis was aangebouwd.  +
Wierde.  +
Wierde en resten van een klooster.  +
Gereformeerde kerk met muur en twee toegangshekken, gebouwd in 1928 op de fundamenten van de oude kerk uit 1868. Toen deze kerk in 1926 was afgebrand kreeg architect E. Reitsma opdracht tot herbouw. Sinds 2014 is de kerk in gebruik bij de Vrijgemaakte Gereformeerde Kerk (GKV), nu Nederlandse Gerefor...  +
De Molukse kerk (ook Eben Haëzer) in Appingedam is een zaalkerk met dakruiter en ontmoetingsgebouw. Het gebouw bevindt zich in de Molukse wijk van Appingedam en is de oudste Molukse kerk in Nederland. De kerk werd in 2014 als voorbeeld van wederopbouwarchitectuur erkend als rijksmonument, opgenomen ...  +
Delen van een dorpswierde, de resten van een borg (moated site), kerk en kerkhof.  +
Wierde met akker (valge).  +
Wierde met valgen (akkers).  +
Wierde met akkers en (de resten van) een kerk met kerkhof.  +
Huiswierde.  +
Dorpswierde van Oling.  +
Dorpswierde, een huiswierde, een dobbe en (resten van) een kerk met kerkhof.  +
Zaalkerk centraal gesitueerd op een (beschermde) wierde.  +
Wierde met de resten van een borg (moated site).  +
Dorpswierde van Tjamsweer.  +
Twee wierden, een uit de ijzertijd-Romeinse tijd en een uit de middeleeuwen, en een middeleeuwse dijk.  +
Historisch gegroeid kerkgebouw, gesitueerd op een kleine lage (beschermde) wierde.  +
Wierde met een kerk en kerkhof.  +
Boerderij van het type kop-hals-romp met dwars geplaatst voorhuis (1862) en aangebouwde bijschuur (1875-1895).  +
Boogbrug behorende tot de voormalige buitenplaats Arcen.  +
Historische Tuin- en Parkaanleg behorende tot de voormalige buitenplaats Arcen.  +
Koetshuis behorende tot de voormalige buitenplaats Arcen.  +
Poortgebouw behorende tot de voormalige buitenplaats Arcen.  +
Toegangsbrug en kademuur buitengracht behorende tot de voormalige buitenplaats Arcen.  +
Toegangsbrug en kademuur binnengracht behorende tot de voormalige buitenplaats Arcen.  +
Restantent van het tuinpaviljoen dat behoorde bij kasteel Arcen.  +
Tiendschuur behorende tot de voormalige buitenplaats Arcen.  +
Arcen / 't Nije Huys / Huys den Kamp. Dubbel omgracht terrein met in het midden het hoofdgebouw van het 17de-eeuwse huis Arcen, gebouwd op de plek van twee laatmiddeleeuwse, verwoeste voorgangers. Daaromheen een terrein met aan de westzijde twee L-vormige bijgebouwen, waarvan de noordelijke met poor...  +
Arcen / 't Nije Huys / Huys den Kamp. Dubbel omgracht terrein met in het midden het hoofdgebouw van het 17de-eeuwse huis Arcen, gebouwd op de plek van twee laatmiddeleeuwse, verwoeste voorgangers. Daaromheen een terrein met aan de westzijde twee L-vormige bijgebouwen, waarvan de noordelijke met poor...  +
Resten van een villa-complex uit de Romeinse tijd.  +
Terrein met de overblijfselen van een gebouw, waarschijnlijk een kasteel.  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Hout was in het verleden een van de belangrijkste brandstoffen en houtskool was het afvalproduct daarvan. <h3>In het kort</h3> <div class="kader"> <strong>Doel</strong>: het bestuderen van houtskoolresten uit grondmonsters en zeefresiduen.<br/><strong>Bruikbaar voor</strong>: het detecteren van vi...  +
Botanische macroresten zoals zaden, vruchten, wortels, knollen, stengels, bladeren en knoppen kunnen met behulp van een microscoop tot op soort gedetermineerd worden. <h3>In het kort</h3> <div class="kader"><strong>Doel</strong>: reconstructie voedingsmiddelen-spectrum, agrarische economie, ambacht...  +

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 15 jan 2021 om 15:36.